iconWat heeft het gekost

Programma 4 Bestuur

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Lasten:

4A Besturen

2.958

3.288

3.508

2.818

Totaal lasten:

2.958

3.288

3.508

2.818

Baten:

4A Besturen

470

345

373

442

Totaal baten:

470

345

373

442

Saldo:

-2.488

-2.943

-3.135

-2.376

Financiële afwijkingen

4A BESTUREN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

0-1G_ Bestuur - griffie

113

V

0-1OV_ Bestuur - overig

698

V

0-2_ Burgerzaken

-51

N

Totaal 4A

760

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2021

Besteed in 2022

Restant krediet

Investeringen Programma 4

-

-

-

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Beschikking reserves Programma 4

-

-