iconWe laten de incidentele baten en lasten zien

Volgens de voorschriften van de toezichthouder (Provincie Gelderland) worden baten en lasten als incidenteel aangemerkt wanneer ze de begroting niet meer dan drie achtereenvolgende jaren beïnvloeden. Tijdelijke geldstromen, waarvan de eindigheid vastligt, merken we ook als incidenteel aan. De toezichthouder gebruikt dit overzicht om te bepalen of onze financiële positie materieel sluitend is (in meerjarenperspectief). Voor de bepaling van dat beeld worden de incidentele baten en lasten namelijk buiten beschouwing gelaten.

Van de incidenteel opgenomen baten en lasten in de rekening is het onderstaande overzicht te geven. Hierbij hebben we een ondergrens aangehouden van € 50.000.

Omschrijving

Begroting
(Oorsponkelijk)

Begroting
(na wijziging)

Rekening

Corona middelen (alle programma's)

Resultaatbestemming 2021, overig

1.098

752

Coronamiddelen

-

1.098

752

Zorg en ondersteuning

Armoedebestrijding jeugd en ouderen

145

-

Energietoeslag

1.593

1.738

Inburgering

132

Inburgeringsvoorzieningen (spuc)

215

130

Inburgeringsvoorzieningen (spuc)

-215

-161

Project pilot jeugd POH/SOH

75

97

Beschermd wonen

200

161

Beschermd wonen, gelden centrumgemeente

-338

-338

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

50

43

Programma Zorg en ondersteuning

-

1.857

1.669

Wonen en leefomgeving

Opvang vluchtelingen Oekraine

2.147

2.034

Opvang vluchtelingen Oekraine

-2.147

-2.716

Project herstelplan bomen

445

445

Invoering omgevingswet; implementatiekosten

235

492

264

Winstneming grondenexploitaties

-679

-222

Grondkostenverhaal

-39

-67

Ruilgronden

-92

-92

Landschap algemeen / Sreekfonds

92

-

Woningbouwlokaties

750

175

Woningbouwlokaties

-750

-175

Woningbouw

167

212

Woningbouw

-78

-103

Voorbereidingskosten VO Vorden

65

25

Haalbaarheidsonderzoek IHP

60

-

Verduurzamen maatschappelijke accommodaties

215

Verduurzamen maatschappelijke accommodaties

-140

IA; ondersteuning private (sport) accommodaties

1.700

320

133

Bijdrage monument / afwaardering object

200

198

Programma Wonen en leefomgeving

1.935

953

185

Bedrijvigheid en ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem, verleisvoorziening

221

Vitale kernen

581

602

Aanpak energiearmoede (spuc)

141

34

Aanpak energiearmoede (spuc)

-150

Vitaal buitengebied, erf-coaches

50

-

Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling

-

622

857

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering: energietoeslag

-

-578

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-578

Saldo incidentele baten en lasten

1.935

4.530

2.885

(+ = per saldo lasten)