iconWe weten wat onze dekkingsmiddelen zijn

Een overzicht van onze dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Onvoorziene uitgaven (A)

-

123

74

-

Lokale heffingen

- Onroerende zaakbelastingen woningen

5.257

5.668

5.668

5.767

- Onroerende zaakbelastingen eigenaren niet woningen

1.589

1.570

1.570

1.601

- Onroerende zaakbelastingen gebruikers niet woningen

927

960

960

977

- Forensenbelasting

68

65

65

60

- Toeristenbelasting

375

260

260

504

- Reclamebelasting

140

125

125

141

Lokale heffingen (B)

8.357

8.648

8.648

9.049

Algemene uitkering

- Algemene uitkering

58.052

54.806

62.773

63.806

Algemene uitkering (C)

58.052

54.806

62.773

63.806

Dividend / winstuitkering

- Alliander

370

290

394

399

- BNG

131

120

165

165

Dividend (D)

501

410

559

564

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

-160

-1.291

-1.470

623

Saldo financieringsfunctie (F)

-42

51

2

73

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

66.708

62.747

70.586

74.115

We leggen uit hoe we aan onze dekkingsmiddelen komen

We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en verantwoordelijkheden richting onze burgers. We lichten ze hieronder toe.

Onvoorziene uitgaven

De begroting kent een post voor onvoorziene uitgaven. In de Financiële verordening Bronckhorst is dit bedrag gesteld op € 3,50 per inwoner. We gebruiken dit om eenmalige kosten te dekken die voldoen aan de drie 'O-criteria': onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. In 2022 hebben we een deel van dit budget gebruikt de donatie aan giro 555 voor humanitaire hulp aan Oekraine.

Lokale heffingen

Deze baten betalen onze inwoners. Begraafrechten, riool- en afvalstoffenheffing staan niet in het overzicht. De opbrengsten hiervan zijn bedoeld om de kosten daarvan te dekken.
De toeristenbelasting en de reclamebelasting zetten we respectievelijk in voor toeristische uitgaven en subsidie aan ondernemersverenigingen en Industriekring Zelhem binnen deelprogramma 3A Economie (2.1.3). Over de lokale heffingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering (inclusief sociaal domein)

De verantwoording van de Algemene uitkering Gemeentefonds in 2022 valt € 1.033.000 hoger uit dan in de begroting (inclusief wijzigingen) was opgenomen. Dit bedrag komt precies overeen met de uitkomst van de Decembercirculaire 2022. Hierover hebben we u via de actieve informatievoorziening geïnformeerd. Besluiten genomen na 1 januari om begrotingen van het voorgaande jaar bij te stellen, mogen we niet meer opnemen. Om deze reden is de Decembercirculaire niet als begrotingswijziging verwerkt in 2022.
De hogere Algemene uitkering heeft voor € 625.000 betrekking op uitgaven in de toekomst (hiervan is € 578.000 bedoelt voor de energietoeslag 2023) en € 408.000 geeft een voordelig resultaat in 2022. Dit voordelig resultaat is op te splitsen in: € 36.000 nabetalingen over 2020, € 133.000 bijstellingen en afwijkingen uitkeringsmaatstaven en € 239.000 voor kleinere taakmutaties (nieuw beleid).

Dividend

We nemen deel in 7 bedrijven. Van 2 bedrijven (Alliander en BNG) ontvangen we dividend. Meer Informatie over de deelnemingen staat in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Overige algemene dekkingsmiddelen

In de begroting houden we rekening met een stelpost voor het flexibele personeelsbudget. Van het budget, inclusief de toevoeging voor formatieuitbreiding om de realisatiekracht te verhogen, is € 624.000 niet besteed.
De personele inzet voor opvang vluchtelingen Oekraine (€ 730.000) hebben we toegerekent aan de hiervoor ontvangen rijksmiddelen. Deze doorbelasting hebben we in totaliteit verantwoord onder de Overige algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast is de verplichting voor hogere loonkosten door CAO-aanpassing uit 2021 (€ 268.000) vrijgevallen onder deze post terwijl de werkelijke kosten onder de personeelskosten verantwoord zijn op de diverse programma's.
Van de uit 2021 overgebrachte coronamiddelen (€ 981.000) is € 347.000 niet besteed.

Saldo financieringsfunctie

De financieringsaanpak vindt u in de paragraaf Financiering (2.2.4).

Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijke indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Gelderland 2022

Gemiddelde WOZ waarde (x € 1.000)

CBS 2022

€ 290

€ 303

€ 352

€ 310

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Gelderland 2022

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2022

€ 761

€ 877

€ 958

€ 847

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

COELO 2022

€ 793

€ 917

€ 1.013

€ 914

Risico's

We hebben hier geen risico's benoemd.