iconWe nemen deel in gemeenschappelijke regelingen

We nemen deel aan gemeenschappelijke regelingen omdat wij verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken die wij niet zelfstandig kunnen of willen uitvoeren. Soms zijn dit puur uitvoeringstaken (Stadsbank), soms gaat dit samen met beleidsontwikkeling (VNOG) en soms gaat het om regionale taken (Regio Achterhoek). Het bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen bestaat uit een afvaardiging van de deelnemers. De besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheidsbesluiten. Met deze constructie dragen wij in feite een stuk autonomie, waarvoor wel een eigen verantwoordelijkheid geldt, over aan een samenwerkingsverband. Dit maakt een samenwerkingsverband onafhankelijk. We nemen deel in zes gemeenschappelijke regelingen.

GGD Noord en Oost Gelderland (GGD NOG)

Programma

1A Vitale inwoners en samenleving

Vestigingsplaats

Warnsveld

Doelstelling en belang

Gezondheidsdienst om uitvoering te geven aan de taken die vallen onder de Wet
Publieke Gezondheid.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

De reserve basisproducten reserveren de deelnemende gemeenten voor 50% zelf, zijnde 2,5% van de omzet van de basisproducten. De reserve plusproducten wordt volledig bij de GGD aangehouden en is 20% van de omzet van plusproducten.

Onderwerpen

De GGD NOG richt zich in de jaren 2019-2023 op de volgende prioriteiten: NOG gezondere jeugd, NOG gezondere leefomgeving, NOG gezonder oud worden en NOG gezondere leefstijl.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Bijdrage van Bronckhorst

587.262

605.090

602.935

Bijdrage per inwoner

16,27

16,86

16,71

Eigen vermogen

2.835.000

2.405.000

NB

Vreemd vermogen

10.226.000

2.790.000

NB

Resultaat

77.000

23.000

NB

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Programma

1B Toegang en individuele voorzieningen

Vestigingsplaats

Enschede

Doelstelling en belang

Begeleiden van huishoudens en mensen met een problematische schuldensituatie en het stabiliseren van hun financiële situatie.

Partijen

22 gemeenten in Oost-Nederland (Achterhoek en Twente)

Vertegenwoordiging

Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Afname kredietomzet. Een laag risicoprofiel.

Onderwerpen

Er is ingezet op nieuwe ontwikkelingen voor schuldregelen, lokale aansluiting versterken en aandacht preventie. Een traject dat in 2022 en 2023 doorloopt.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Bijdrage is voor 50% op basis van het aantal huishoudens en 50% op basis van afgenomen producten en diensten

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Bijdrage van Bronckhorst

158.318

200.000

196.301

Bijdrage per inwoner

4,39

5,57

5,44

Eigen vermogen

1.088.300

1.088.300

NB

Vreemd vermogen

14.781.400

14.828.700

NB

Resultaat

-117.200

-79.000

NB

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Multidisciplinaire voorbereiding en bestrijding van rampen en grote incidenten. Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

De bedrijfsvoering binnen VNOG is verder geoptimaliseerd, waardoor de financiële risico's verder zijn afgenomen.

Onderwerpen

De VNOG werkt met een 'Toekomstvisie' waarbij accentkeuzes gemaakt zijn in wat voor soort veiligheidsregio de VNOG dient te zijn. De 'Toekomstvisie' beschrijft onderwerpen waarop een impuls plaatsvindt en onderwerpen waarop een besparing plaatsvindt. In 2026 moeten alle 'Opdrachten' zijn uitgevoerd.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Verdeling volgens systematiek van Algemene uitkering (voor 2021 t/m 2024)

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Bijdrage van Bronckhorst

2.078.572

2.287.253

2.287.253

Bijdrage per inwoner

57,60

63,74

63,40

Eigen vermogen

15.524.888

8.776.000

NB

Vreemd vermogen

38.213.577

48.954.000

NB

Resultaat

5.255.817

-343.000

NB

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Wettelijke archieftaken uitvoeren volgens de Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksdiensten.

Partijen

Gemeenschappelijke Regeling van acht Achterhoekse gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder A.R. Peppelman

Risico's

-

Onderwerpen

Aantal overgedragen en wettelijk nog over te dragen meters archief, waarvan de prijs per meter voor 4 jaar is vastgesteld in de meerjarenbegroting ECAL 2019-2022

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal over te brengen meters per eind 2018

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Bijdrage van Bronckhorst

246.556

257.454

241.563

Bijdrage per inwoner

6,83

7,17

6,70

Eigen vermogen

NB

102.965

NB

Vreemd vermogen

NB

594.568

NB

Resultaat

NB

-55.121

NB

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Hengelo (Gld.)

Doelstelling en belang

Behandeling van de aanvragen voor vergunningen, toetsing meldingen en toezichts- en handhavingstaken volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast advies (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke projecten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

Budgetten voor formatie, contracten en overheadkosten.

Onderwerpen

Het 'Project Risico en Effectgericht toezicht' binnen de ODA is een continu proces. Daarnaast vinden de voorbereidingen plaats voor de effecten die de nieuwe Omgevingswet met zich mee brengt.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Afgenomen producten

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Bijdrage van Bronckhorst

921.200

998.000

1.013.900

Bijdrage per inwoner

25,53

27,81

28,10

Eigen vermogen

354.000

150.000

NB

Vreemd vermogen

1.718.000

1.060.000

NB

Resultaat

104.000

-

NB

Regio Achterhoek (RA)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Invulling geven aan de Achterhoek visie 2030 'Ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit' in samenwerking met de zeven gemeenten, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties in de Achterhoek

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink. Achterhoek Board: Wethouder E. Gosselink. Verder zijn de wethouders als (agenda)lid vertegenwoordigd aan de thematafels en zijn er afgevaardigden in de Achterhoek Raad.

Risico's

Overdracht stortplaatsen en subsidie-afwikkelingen. De benodigde weerstandscapaciteit is beschikbaar in de Algemene reserve van de Regio.

Onderwerpen

Vanuit zes thematafels wordt er met overheid, ondernemers en onderwijs gewerkt aan de visie Achterhoek 2030: 'Ruimte voor innovatie, groeien in kwalitiet'. De thematafels zijn: Smart werken en innovatie, de gezondste regio, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen en vastgoed, cirulaire economie en energietransitie, onderwijs en arbeidsmarkt. Eind 2022 is een nieuwe regiodealaanvraag ingediend bij het Rijk. Ter overbrugging van de periode tot aan de nieuwe regiodeal is een bedrag van ruim 5 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de Achterhoek Visie 2030.

Rapportages

Begroting, bestuursrapportages en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners. Bij de Regiodeal gaat het om cofinanciering op basis van baat.

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Bijdrage van Bronckhorst

246.120

247.944

249.320

Bijdrage per inwoner

6,82

6,91

6,91

Eigen vermogen

NB

5.954.000

NB

Vreemd vermogen

NB

22.728.000

NB

Resultaat

NB

-447.000

NB