iconDeelprogramma 3A ECONOMIE

Bestuurlijke trekker:

Antoon Peppelman/Wilko Pelgrom

Ambtelijke trekker:

Hettie van den Brink

Wat deden we in 2022 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

We kregen inzicht in de structuur en ontwikkeling van de landbouwsector voor de omgevingsvisie

Inleiding

Ingenieursbureau Aveco de Bondt analyseerde in 2021 de agrarische sector in Bronckhorst. Door de spanningen in het landelijk gebied in 2022 kreeg het bureau een vervolgopdracht om een verdiepingsslag te doen naar de opgaven voor stikstof, water en bodem in Bronckhorst. Dit onderzoek ronden we in de eerste helft van 2023 af.

Resultaten

We creërden wederzijds begrip tussen boeren en burgers

In keukentafel- en persoonlijke gesprekken met boeren haalden we op waar de kloof tussen boer en burger zit. Daarbij was ook aandacht voor de persoonlijke omstandigheden binnen de familiebedrijven.

Innovatiecentrum de Marke werd zelfstandig

Samen met de Regio Achterhoek, de Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) en de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) steunden wij de doorontwikkeling van de Marke tot het Agro-innovatiecentrum en de innovatiehub tussen overheid, onderwijs en (agro) bedrijfsleven. De Marke diende plannen in voor uitbreiding en vernieuwing van hun gebouwen. Wij ondersteunden de Marke bij de uitbreiding, vergunningverlening en de bestemmingsplanwijzigingen.

Er namen 70 boeren deel aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA)

Tijdens onze bedrijfsbezoeken en keukentafelgesprekken met boeren brachten wij de deelname aan de VKA onder de aandacht. Zeven boeren namen het besluit zich aan te sluiten bij de VKA, hierdoor staat het totaal op 57.

We ondersteunden boerenbedrijven met erfcoaches

We namen deel aan het project Werken Aan Toekomstgerichte Erven Achterhoek (WATEA), gefinancierd uit de Regiodeal. Professionele agrarisch coaches voeren keukentafelgesprekken met boeren en eigenaren van leegstaande agrarische gebouwen. Het project wordt gefaseerd in 3 jaar uitgevoerd. We stuurden 400 uitnodigingen en voerden 15 keukentafelgesprekken.

Het accountmanagement voor bedrijven werd verder ontwikkeld en we ondersteunden innoverende bedrijven

Inleiding

De accountmanagers ontwikkelen zich vakinhoudelijk met als insteek om ons bedrijfsleven te ondersteunen bij gemeentelijke zaken en maatschappelijke initiatieven.

Resultaten

Meer bedrijven namen deel aan een regionaal innovatieprogramma

We stimuleerden bedrijven in Bronckhorst om deel te nemen aan regionale innovatieprogramma’s die door de verschillende thematafels van de Regio Achterhoek werden ontwikkeld. In de praktijk leerden we dat de bedrijven vaak zelf hun weg vonden naar de innovatieprogramma’s en meestal ook rechtstreeks contact zochten met hogescholen en universiteiten.

We gebruikten het bedrijvenpanel

Na een bijeenkomst met ondernemers over werklocaties stuurden we alle deelnemers een korte vragenlijst over hun specifieke ruimtevraag. We vroegen de ondernemersverenigingen dezelfde vragen onder hun leden uit te zetten. Het leidde tot een aantal groepen die met ons in gesprek gingen over de uitwerking van de programma werklocaties.

We ontwikkelden de rol van accountmanagers verder

De accountmanagers zijn proactief betrokken bij hun beroepsvereniging, waarbij zij relevante seminars en themabijeenkomsten bezoeken. Daarnaast reikte we de ondernemersprijzen uit om het ondernemerschap te waarderen. De prijzen waren voor Ondernemer van het Jaar, de Publieksprijs en Starten van het Jaar.

We maakten energietransitie bespreekbaar bij het bedrijfsleven

Bedrijven kunnen via Achterhoek onderneemt duurzaam al geruime tijd gebruikmaken van een gratis energieonderzoek. Via onze #klopaan campagne vroegen we bedrijven in actie te komen tegen energiearmoede bij hun medewerkers. Vanwege de stijging van de energiekosten gaven we ondernemers de mogelijkheid om de terugbetaling van verstrekte bijdragen uit de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) voorlopig te stoppen. Op verzoek schortten we de betaling van gemeentelijke belastingen op. Daarnaast kunnen ondernemers tot en met 31 december 2023 via het Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) een renteloos krediet Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) aanvragen. We onderzochten wat we nog meer kunnen en mogen doen om bedrijven te steunen in de energietransitie. Bijvoorbeeld door het oprichten van een energie-expertisecentrum.

We faciliteerden initiatiefnemers om locaties met Vrijkomende agrarische bedrijven (VAB’s) om te vormen tot nieuwe werklocaties

Tijdens bedrijfsbezoeken aan agrariërs, in gesprekken met de landbouworganisaties, agrarisch adviseurs en -makelaars en bij de keukentafelgesprekken door de agrarisch coaches kwam de mogelijkheid om VAB’s om te vormen naar nieuwe werklocaties ruim aan bod. Dit leverde tot nu toe geen respons op, stoppende agrariërs met VAB’s kozen vaak voor een andere invulling zoals woningbouw.

We herstructureerden bedrijventerreinen en troffen voorbereidingen om nieuwe terreinen aan te leggen

Inleiding

In aansluiting op het Regionaal Programma Werklocaties maakten we een ruimtelijke verkenning naar mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.

Resultaten

We herstructureerden bestaande bedrijventerreinen

Op basis van de analyses en afspraken uit het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek (RPW) startten we gesprekken met ondernemers en deden eerste verkenningen naar de mogelijkheden om bedrijventerreinen uit te breiden of toe te voegen. We vormden een eerste beeld van de kwaliteit van de bedrijventerreinen in Vorden, Hengelo en Steenderen.

We maakten plannen voor herstructurering van Industriepark Zelhem

We kochten het pand Industriepark 12-14 en schreven het bestek om het pand in 2023 te slopen en de grond te saneren. Over het pand Industriepark 8-10 bereikten we een mondeling akkoord met de eigenaar voor aankoop van zijn pand. We ontwierpen de nieuwe openbare ruimte en de ontsluitingsweg.

We voerden de visie Recreatie en Toerisme uit

Inleiding

Tijdens corona bleven toeristen veelal in eigen land. Ook nu zet deze trend zich voort en zagen we een stijging in het aantal overnachtingen in onze gemeente. In het afgelopen jaar maakten we verdere stappen in de uitvoering van de visie Recreatie en Toerisme. We werkten samen met de toeristische sector aan de uitrol van de campagne Tot Slot! in Bronckhorst. We verbeterden de toeristische informatievoorziening, bijvoorbeeld het door ontwikkelen van de Toeristisch OverstapPunt (TOP) locaties.

Resultaat

We rolden de Tot Slot! in Bronckhorst – campagne verder uit

We werkten het profiel Kastelen en Landgoederen uit in de campagne Tot Slot! in Bronckhorst. Samen met de toeristische platformen, ondernemers, kasteel- en landgoedeigenaren en de Feestfabriek gaven we meer vorm aan de campagne. We organiseerden bijvoorbeeld inspiratiesessies en bijeenkomsten met ondernemers, kasteel- en landgoedeigenaren en andere geïnteresseerden. We spraken daarnaast individueel met kasteel- en landgoedeigenaren. We bouwden samen met de toeristische platformen aan een gezamenlijke website voor de campagne Tot Slot! in Bronckhorst. Op deze website wordt de gehele toeristische sector vertegenwoordigd, ten behoeve van de bezoeker.
We stelden een laagdrempelige subsidieregeling op, voor het aanjagen van product- en arrangementontwikkeling. Binnen de verhaallijn kastelen en landgoederen organiseerden we met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en lokale partijen de tentoonstelling 1572 over de geboorte van Nederland. Deze tentoonstelling stond in het teken van de vondst van de muntschat in het stadje Bronkhorst.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2021

Real. 2021

Doel 2022

Real. 2022

Doel 2023

Bevorderen ondernemer-schap

Onze dienstverlening aan onze ondernemers wordt beoordeeld met minimaal een 7

Onder- nemerspanel

6,30%

2021

7

6,3

7

Geen peiling

7

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

Realisatie 2022

Gelderland 2022

% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen; 0= alleen woningen en 100= alleen banen)

LISA 2021

47,7%

47,5%

53,4%

geen data

geen data

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

LISA 2021

675,5

673,9

792,6

geen data

geen data

% Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

CBS 2022

70,3%

70,3%

70,9%

72,3

72,9

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

LISA 2021

180,6

188,1

154

geen data

geen data

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2023

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Omgeving - Stopzetten samenwerking.

Er schadevergoeding wegens kosten van de bestemmingsplan- procedure moet worden uitgekeerd.

Financieel - Extra kosten .

20%

€ 100.000

-