iconHoe financierden we ons bezit

We financierden onze investeringen met eigen vermogen en vreemd vermogen. Het eigen vermogen zijn de Algemene- en bestemmingsreserves. Het vreemde vermogen bestaat uit de aangetrokken leningen en de voorzieningen. In het onderstaande overzicht geven we dit weer.

1-1-2022

31-12-2022

Te financieren (A)

materiële vaste activa

57.130

55.420

financiële vaste activa

11.948

11.895

grondenexploitaties

1.292

769

Saldo A

70.371

68.085

Financieringsmiddelen (B)

leningen o/g

13.851

12.805

reserves en voorzieningen

72.002

77.829

Saldo B

85.853

90.633

Financieringstekort (A - B)

-

-

Financieringsoverschot (B - A)

15.482

22.548

We hadden een financieringsoverschot

We hadden meer financiële middelen (€ 22,5 mln) dan dat we nodig hebben om onze inversteringen te financieren. In het overzicht is een toename te zien van het financieringsoverschot. De toename kwam door:

  • Het achterlopen van investeringen ten opzichte van de beschikbaar gestelde kredieten
  • Het rekeningoverschot
  • Het al ontvangen van (voorschotten op) rijksbijdragen die we nog uitgeven of moet worden terugbetaald (project Vitaliseren verouderde woongebieden, aanpak energiearmoede en dorpendeal MFA Bronckhorkhorst).

Het overschot aan financieringsmiddelen brachten we onder bij het Rijk (schatkistbankieren). Het financieringsoverschot daalt in 2023 door investeringen vanuit de Investeringsagenda.

De investeringen van 2022

We investeerden ongeveer € 3,3 mln in materiële vaste activa en hebben voor € 2,8 mln afgeschreven. We brachten voor € 2,2 mln aan vervangingsinvesteringen in rioleringsprojecten en milieuparkjes ten laste aan de hiervoor gevormde voorzieningen.

We investeerden in:

  • De aankoop van grond en voorbereidingskosten van de VO school in Vorden (€ 1.188.000)
  • Rioleringsprojecten (€ 852.000)
  • Milieuparkjes en PMD-containers (€ 252.000)
  • Reconstructies Dorpsstraat in Halle, Bloemenbuurt in Zelhem en
    J.F. Oltmastraat in Steenderen (€ 391.000 )
  • Materieel buitendienst (€ 720.000) en overige kleinere investeringen.

We verkochten kavels grond in het project jongerenhuisvesting (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO) en een aantal restpercelen op de Vinkenkamp in Zelhem. In het project Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem verworven we juist objecten. De getroffen verliesvoorziening voor dit project hebben we gepresenteerd onder de grondexploitaties. Een te verkopen pand hebben we afgewaardeerd naar de verwachte opbrengstwaarde. Hierdoor daalde de boekwaarde. Een toelichting op de lopende grondexploitaties leest u in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7) en in deelprogramma 2A Passend wonen (2.1.2).

Leningenportefeuille

We namen geen nieuwe leningen op. We losten € 1,0 mln op de leningen af. Aan het einde van het jaar resteert nog een leningschuld van € 12,8 mln.

Reserves en voorzieningen

We haalden per saldo € 1,2 mln uit de reserves. In de toelichting op de programma's (2.1) en de toelichting baten en lasten op kostensoorten (3.4.5) geven we de bestedingen weer. In de toelichting op de balans gaan we gedetailleerder in op de reserves en voorzieningen.