We kennen vier soorten financiële vaste activa

De financiële activa hebben betrekking op:

Financiële vaste activa, uitsplitsing boekwaarden

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

2.386

2.386

- overige langlopende geldleningen

9.204

9.257

Totaal financiële vaste activa

11.895

11.948

Wat voor Bronckhorst onder de verschillende financiële activa valt, lichten we hieronder toe.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Omschrijving (bedragen x € 1)

Aantal aandelen

Nominale waarde per aandeel

Boekwaarde deelneming

Verantwoorde dividenden 2021

Bank Nederlandse Gemeenten

72.384

2,50

166.641

165.036

Alliander

539.969

5,00

27.771

399.070

Vitens

21.362

1,00

3.629

-

Amphion

42

453,78

9.983

-

Circulus - Berkel BV (aandelen F)

773

1,00

51.657

-

In 2022 hebben we 74 aandelen Circulus - Berkel BV teruggeleverd.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Omschrijving (bedragen x € 1)

Verstrekking

Intergemeentelijke kredietbank

45.779

De deelnemende gemeenten legden € 1,59 per inwoner in als werkkapitaal. Het bedrag is in 2018 voor het laatst vastgesteld.

Leningen aan deelnemingen

Omschrijving (bedragen x € 1)

% lening

Aflossing 2021

Schuldrestant ultimo boekjaar

Alliander

2,075

2.386.341

De lening aan Alliander betreft een 'reverse converteerbare hybride' obligatielening voor de financiering van uitbreiding en verzwaring van haar netwerken voor stroom en gas.

Overige langlopende geldleningen

Omschrijving (bedragen x € 1)

% lening

Aflossing 2021

Schuldrestant ultimo boekjaar

Stichting Volkshuisvesting Nederland

div

7.373.538

Personeelshypotheken

div

136.197

1.440.013

Pro 8

1,33

363.000

Stichting het Volkshuis

3,00

27.000

De leningen via de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn) zijn onder te verdelen in:

Leningen SVn

Maximum bedrag

Uitstaand bedrag

Startersfonds

1.999.000

Duurzaamheidsfonds

1.498.000

Blijversfonds

255.000

Duurzaamheidsfonds non-profit

454.000

Stimuleringsfonds kluswoningen

502.000

Toekomstbestendig wonen

2.600.000

Overig

65.000

Binnen deze fondsen is dus nog € 3.477.000 beschikbaar om uit te lenen.