iconDeelprogramma 4A BESTUREN

Bestuurlijke trekker:

Marianne Besselink/Evert Blaauw/Emmeke Gosselink/Wilko Pelgrom/Antoon Peppelman

Ambtelijke trekker:

Jacqueline Arends

Wat deden we in 2022 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

We stonden als bestuur midden in de samenleving

Inleiding

In maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen, in juni vormden GBB, CDA en PvdA een nieuwe coalitie. In het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst’ presenteerden zij hun ambities en doelen voor de periode 2022-2026. Met elkaar gaan zij voor:

  • Kansengelijkheid in een sterke economie;
  • Mooi wonen in vitaal Bronckhorst;
  • Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving;
  • Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen;
  • Dienstbare overheid.

Resultaten

We zetten extra in op een sterke verbinding met de samenleving

In augustus en september van dit jaar bezocht het college on tour vijf locaties in de gemeente. We spraken met onze samenleving over deze speerpunten. We vinden het belangrijk om in gesprek te zijn en staan voor een dienstbare organisatie midden in de samenleving.
We hielden ook contact met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties door de inzet van onze gebiedsambtenaren, accountmanagers economie en combinatiefunctionarissen. Daarnaast met doelgroepgerichte communicatie via onze gebruikelijke kanalen. De sociale teams verrichtten veel en belangrijk werk voor inwoners met een zorgvraag of een ondersteuning, al dan niet in de vorm van (tijdelijk) inkomen. Hun positie in de gemeente en de dienstverlening droeg begin dit jaar bij aan de aanpak van de effecten van de coronapandemie en later de gevolgen van de energiecrisis.

We organiseerden gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege corona kon op drie dagen gestemd worden. In onze gemeente zijn 17.936 geldige stemmen uitgebracht, een opkomst van 60% (landelijk gemiddelde: 50,3 %). Zeven partijen vertegenwoordigen de inwoners in de raad (GBB 8 zetels, CDA 6, VVD 4, Groenlinks 2, PvdA 2, D66 2 en CU-SGP 1 ). De politieke partijen voerden campagne en gebruikten een stemwijzer. De communicatiekanalen van de gemeente werden ingezet. Via de gemeentepagina, huis-aan-huisblad Contact, website en sociale media wierven we stembureauleden, informeerden we inwoners over de verkiezingen en enthousiasmeerden we inwoners om te gaan stemmen. De 18-jarigen die voor het eerst mochten stemmen, kregen een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester.

Een nieuwe bestuursperiode startte

Op 29 maart installeerden we een nieuwe gemeenteraad als start van de nieuwe bestuursperiode. Na een informatie- en formatieronde startte in juni de nieuwe coalitie. Het nieuwe college bestaat dit jaar weer uit vier wethouders. We vertaalden het coalitieakkoord en de uitkomsten van collega on tour in de programmabegroting en in de monitoring van bestaande financiële stukken.

We vingen vluchtelingen uit Oekraïne op (OVO)

Begin 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Dit leidde tot de komst van Oekraïense vluchtelingen, ook naar Bronckhorst. We startten het project ‘Opvang Vluchtelingen Oekraïne’ vanuit een crisisstructuur. We belegden steeds meer werkzaamheden in de lijnorganisatie. Gemiddeld vingen we tussen de 160 en 180 Oekraïense vluchtelingen op. De vluchtelingen kwamen eerst voornamelijk in particuliere opvanglocaties (POO's) en gedurende het jaar steeds meer in gemeentelijke opvanglocaties (GOO's). We werkten nauw samen met Stichting Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst en Doetinchem (eerste maanden), Vluchtelingenwerk en vele betrokken inwoners. Op verschillende plekken in onze gemeente boden we taallessen aan en organiseerden we activiteiten. De Oekraïense jongeren volgden onderwijs in de basisscholen nabij de opvanglocaties en middelbaar onderwijs bij de Internationale Schakelklassen in Zutphen en Doetinchem. Verschillende vluchtelingen vonden betaald werk binnen en buiten onze gemeente. Wij stelden locatiemanagers aan. Zij ondersteunden vluchtelingen bij het vinden van een baan, besteedden aandacht aan fysieke en mentale gezondheid. Ook fungeerden ze als vraagbaak. Het Rijk vergoedde de kosten voor de opvang en begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen. We ontvingen de eerste bevoorschotting ter hoogte van € 655.000 en we dienden het verzoek in voor de tweede bevoorschotting ter hoogte van € 1,3 mln.

Een dienstbare overheid

Inleiding

Ons uitgangspunt is dat we als gemeente open, transparant en doelgroepgericht communiceren. We kijken kritisch naar de efficiëntie van onze werkprocessen en werken meer opgavegericht. Ook startten met het herijken van ons dienstverleningsbeleid. Het doel daarvan is dat inwoners en ondernemers zich beter gehoord en gesteund voelen door de gemeente. U startte zelf met bestuurlijke vernieuwing en het meer betrekken van de samenleving bij besluitvormingsprocessen.

Resultaat

We kwamen tot bestuurlijke vernieuwing tussen raad en college

Een afvaardiging vanuit de fracties, het college en de organisatie werkten een nieuw vergadermodel uit waarbij de driedeling Beeldvorming- Oordeelsvorming-Besluitneming de basis vormt. Het resultaat is een toegankelijker vergadermodel dat meer ruimte geeft aan inbreng vanuit de samenleving. De inbreng komt bij voorkeur vroegtijdig in het besluitvormingsproces - de beeldvormende fase - zodat deze van grotere invloed kan zijn. Daarnaast richt het vergadermodel zich op effectief vergaderen: minder vergaderavonden, meer sturen op hoofdlijnen en snellere besluitvorming.

Het bestuur stond na corona weer midden in de samenleving

Na corona konden we onze inwoners weer fysiek ontmoetten. Wij gingen ‘on tour’ in het kader van het programmaplan 2023-2026 en brachten elke dinsdag een collegebezoek aan ondernemers of organisaties. Ook informatiebijeenkomsten en overlegmomenten konden weer fysiek plaatsvinden. Passend bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord bezochten we afwisselend bedrijven, maatschappelijke organisaties, nieuwe projecten en maakten we kennis met organisaties en collega-bestuurders.

We werkten samen met Datalab GO voor data onderbouwde besluitvorming

Met zeven andere regiogemeenten, ondersteund door Datalab Gelderland Oost, werkten we aan ondersteunende data op de thema’s klimaatbestendige groene leefomgeving, corona-effecten lange termijn en ondermijning. Deze data gebruikten we als onderbouwing van beleid en uitvoeringsprogramma’s.
Naast deze regionale samenwerking werkten we ook aan een Bronckhorster datateam. Dit datateam bracht een open data portal online, met data over de gemeente Bronckhorst. Ook werkten we aan de kwaliteit van data, de beveiliging en privacy en een goede manier van samenwerking met andere partijen die over informatie beschikken. Dit vertaalden we in een vaste set van waarden en uitgangspunten waarin we de uitgangspunten rond datagedreven werken vastlegden.
We maakten daarnaast een start met het bieden van passende leer- en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers op het gebied van projectmatig werken en datagedreven werken. Hier communiceerden we actief over en daarnaast organiseerden we inloopbijeenkomsten.

We vulden vacatures in ondanks de onzekere arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt kenmerkte zich door krapte. Dat maakte het soms lastig om vacatures snel en goed in te vullen. Het bleek dat de onzekere situatie van de arbeidsmarkt een blijvend karakter heeft. We bleven daarom inzetten op aantrekkelijk en modern werkgeverschap onder andere door kansen en ontwikkeling te bieden. We vulden de vacatures met externen en er stroomden collega’s door naar andere functies.

Burgerbegroting, inzicht en behoefte als eerste stap

We betrokken inwoners bij de verdeling van publieke middelen en we experimenteerden hiermee in het kader van project Vitale Kernen.

We namen maatregelen voor 'Onze dienstverlening is ons visitekaartje'

Inleiding

Onze dienstverlening is modern en vernieuwend en heeft voortdurend onze aandacht. De inwoner kan zelf het contactkanaal kiezen en we zijn altijd online bereikbaar. We leveren maatwerk en persoonlijk contact is altijd mogelijk. Onze antwoorden en adviezen zijn compleet en concreet.

Resultaten

We voerden het uitvoeringsprogramma dienstverlening verder uit

We zetten in op het verder digitaliseren van onze dienstverlening. Zo konden inwoners die dat willen en kunnen digitaal een aanvraag doen voor een rijbewijs (DAR). Dit zorgt ervoor dat de inwoner nog maar één keer naar het gemeentehuis hoeft te komen, alleen om het rijbewijs op te halen.

Onze producten en diensten werden steeds meer ‘tijd-en-plaats-onafhankelijk'

We startten met het project zaakgericht werken. We gingen van een papieren archiefsysteem naar digitaal archiefsysteem. We werkten veel digitaal samen via Microsoft Teams. Ook het ‘gewoon’ ontmoeten op kantoor kon weer en daar was meer aandacht voor. Er ontstond een nieuwe balans die beter past bij de huidige tijd.

We monitorden de klanttevredenheid

We vroegen opnieuw aandacht voor de dienstverlenende houding binnen de organisatie. De eerste stappen voor de klantreis zijn gezet.

We werkten actief samen in de regio

Inleiding

Verschillende lokale vraagstukken vroegen een regionale aanpak, waar naast andere overheden ook ondernemers, onderwijs, inwoners en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol in spelen. We vonden de verbinding tussen de lokale en regionale thema’s binnen verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder de Achterhoek ambassadeurs, P10, VNG en Euregio.

Resultaten

We werkten samen

We werkten actief samen binnen samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus. Wethouder Gosselink trad aan als lid van de Achterhoek Board en wethouder Pelgrom werd lid van het dagelijks bestuur van de P10. In het vierde kwartaal van 2022 evalueerden we met het college het voorbereidingsproces rondom de thematafelbijeenkomsten van de Achterhoek ambassadeurs. We pasten het voorbereidingsproces op een aantal aspecten aan, zodat de ambtelijke advisering richting het bestuur efficiënter en doeltreffender plaatsvindt. We ondersteunden grensoverschrijdende projecten vanuit de samenwerking binnen de EURegio. We versterkten de verbinding met Duitsland door deelname van de Duitslandcoördinatoren aan de thematafels. Onze duitslandcoördinator nam deel aan de thematafel circulaire economie en energietransitie.

Projecten binnen de regiodeal kregen vorm

Dit jaar is het laatste jaar van de regiodeal tussen het Rijk en de Achterhoek. In totaal is 65 miljoen geïnvesteerd in de diverse regiodealprojecten. Daarvan komt 30% uit de Regio Deal- middelen vanuit het Rijk en 70% is bijgedragen vanuit de Achterhoekse samenwerking. Gedurende de looptijd van de regiodeal droegen we 500.221 euro bij aan in totaal 17 regiodealprojecten, waaronder Proefboerderij De Marke, een haalbaarheidsonderzoek over het gebruik van biogas en waterstof en compactisering winkelgebied Hengelo. In 2022 is door de Achterhoek een aanvraag ingediend voor een nieuwe regiodeal bij het Rijk. We inventariseerden potentiële regiodealprojecten op korte en middellange termijn.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2020

Real. 2020

Doel 2022

Real. 2022

Doel 2023

Dienstbare overheid

Gemiddelde beoordeling van de dienstverlening over de gemeente Bronckhorst

Algemene dienstver-leningonder-zoek

7,24

2013

7,6

7,1

7,8

7,1

Percentage respondenten die een onvoldoende geven

Algemene dienstver-leningonder-zoek

11%

2013

12%

7%

14%

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Gelderland 2022

% Demografische druk (som aantal personen tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot personen van 20 tot 65 jaar)

CBS 2022

85,5%

85,9%

86,4%

74,0%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2023

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Mens - Handelen van bestuurders; Omgeving - Regionale afspraken

In het bestuurlijke verkeer worden besluiten genomen en afspraken gemaakt die niet passen binnen de beleidskaders of financiële kaders van de raad. Nieuw beleid wordt uitgevoerd zonder dat hier de zekerheid van middelen voor is (In het bijzonder in tijden van schaarste). Het gaat hier met name om regionale afspraken en afspraken gekoppeld aan verbonden partijen.

Financieel - Financieel nadeel voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade tot op regionaal niveau is mogelijk

40%

€ 500.000

3

Mens - Vertrek wethouder; Mens - Onvrijwillig vertrek wethouder

De voorziening voor wachtgeld niet toereikend is.

Financieel - Uitbetalen van (langdurige) wachtgeldverplichtingen; Voorziening moet worden aangevuld uit andere middelen; Niet financieel - Naast een aanvulling van de voorziening uit andere middelen kan dit tot imagoschade leiden

10%

€ 1.000.000

4