iconWat heeft het gekost

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Lasten:

3A Economie

1.495

1.615

1.913

2.154

3B Duurzaamheid

4.732

4.666

5.220

4.573

Totaal lasten:

6.227

6.281

7.133

6.727

Baten:

3A Economie

510

339

339

734

3B Duurzaamheid

4.763

4.155

4.630

4.586

Totaal baten:

5.273

4.494

4.969

5.320

Saldo:

3A Economie

-985

-1.276

-1.574

-1.420

3B Duurzaamheid

31

-511

-589

14

Saldo totaal:

-954

-1.787

-2.163

-1.407

Financiële afwijkingen

3A ECONOMIE

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

3-1_ Economische ontwikkeling

-124

N

3-2_ Fysieke bedrijfsinfrastructuur

26

V

3-3_ Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

22

V

3-4_ Economische promotie

231

V

Totaal 3A

153

V

3B DUURZAAMHEID

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

7-3_ Afval

399

V

7-4_ Milieubeheer

205

V

Totaal 3B

603

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2021

Besteed in 2022

Restant krediet

Vervanging milieuparkjes

2020

96

53

95

-53

Vervangen PMD containers

2021

150

142

-

8

Vervanging milieuparkjes

2022

171

-

156

15

Nissan NV 200 (electische auto)

2022

30

-

30

-

Investeringen Programma 3

447

196

282

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Vitale kernen

R 22-6-2022

Algemene reserve

423

Vitale kernen

R 20-10-2022

Algemene reserve

350

Vitaalbuitengebied, erf-coaches

R 22-06-2022

Algemene reserve

50

Gebiedsprocessen bedrijfsterreinen / revitaliseren

R 29-05-2019

Algemene reserve

5

Revitaliseren bedrijventerreinen

R 22-06-2022

Algemene reserve

40

Beleidsvisie toerisme

R 22-06-2022

Algemene reserve

20

Toerisme

R 22-06-2022

Algemene reserve

115

Toerisme

R 20-10-2022

Algemene reserve

75

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

R 29-5-2019

Algemene reserve

5

Klimaat

R 22-06-2022

Algemene reserve

80

Wegen, groot onderhoud

R 22-10-2022

Algemene reserve

400

Beschikking reserves Programma 3

825

738