iconOver ons beleid lokale heffingen

We heffen gebonden en ongebonden belastingen

Als gemeente zijn we beperkt in de soorten belastingen die we mogen heffen. Lokale heffingen bestaan uit twee soorten belastingen:

  • Ongebonden belastingen: dit zijn algemene dekkingsmiddelen. Hier staat geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak.
  • Gebonden belastingen: dit zijn geen algemene dekkingsmiddelen. Hier staat een aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Denk aan leges rijbewijzen of leges afvalinzameling en -verwerking.

De kosten van onze dienstverlening berekenen we door in de tarieven, zoals vastgelegd in onze Financiële verordening Bronckhorst. Voor de inzet van ondersteunende diensten (overhead) hadden we bij de gebonden heffingen een opslagpercentage van 72% op de ingezette arbeidsuren meegenomen. Dit blijkt in werkelijkheid 73% te zijn.

We heffen de volgende gemeentelijke belastingen:

Ongebonden heffingen

Gebonden heffingen

Forensenbelasting (art. 223 Gemeentewet)

Onroerendezaakbelastingen (art. 220 t/m 220i Gemeentewet)

Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet)

Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet)

Afvalstoffenheffing (art. 15:33 Wet milieubeheer)

Begraafrechten (art. 229 Gemeentewet)

Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

Leges en rechten (art. 229 Gemeentewet)

De opbrengsten van de gebonden belastingen vallen in (deel)programma’s. De opbrengsten van ongebonden belastingen vallen in de algemene dekkingsmiddelen.

We volgden nog de tarieven volgens het coalitieakkoord uit de vorige bestuursperiode (2018-2022)

Het beleid over lokale belastingen en kwijtscheldingen staat in onze belastingverordeningen en beleidsregels. We pasten vanuit de uitgangspunten van het coalitieakkoord uit de vorige bestuursperiode het volgende toe:

  • We leggen niet meer lasten bij de inwoners neer dan aantoonbaar noodzakelijk is.
  • We indexeren de opbrengsten (in 2022 met 1,6%).

We compenseerden de OZB-lasten voor maatschappelijke organisaties

Organisaties krijgen op aanvraag de Onroerendezaakbelasting (OZB) weer terug van de gemeente. Dit gebeurt op grond van de Compensatieregeling Onroerendezaakbelasting maatschappelijke objecten gemeente Bronckhorst. We doen dit om belemmeringen voor maatschappelijke initiatieven tegen te gaan. Elk jaar is hiervoor € 70.000 beschikbaar. We keerden in 2022 € 68.000 uit aan 61 maatschappelijke organisaties. In 2021 werd er € 59.000 aan 61 organisaties uitgekeerd.

We stelden de belastingverordeningen vast

De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen regelen we via de jaarlijks vast te stellen verordeningen. Dit deden we in november 2021. In de begrotingsvergadering van november 2021 legde de raad daarvoor het beleid vast. Een uitzondering zijn de verordeningen voor reclamebelasting (kernen en industrieterrein Zelhem). Deze veranderen niet ieder jaar en kwamen dus niet in december in de raad. Dit spraken we zo af met de ondernemers.

GBTwente voert de WOZ uit en heft en int de belastingen

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) voert de taxatie, heffing, aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen uit. Zij beoordeelt ook kwijtscheldingsverzoeken. De contractperiode loopt van 2021 tot en met 2025.

In deze tabel leest u de (werkelijke) opbrengsten per jaar.

Opbrengsten belastingen en rechten

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Forensenbelasting

68

65

65

60

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen

5.257

5.668

5.668

5.767

- Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.589

1.570

1.570

1.601

- Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

927

960

960

977

Onroerendezaakbelastingen totaal

7.773

8.198

8.198

8.344

Reclamebelasting

140

125

125

141

Toeristenbelasting

375

260

260

504

Afvalstoffenheffing

3.919

3.734

3.934

3.969

Begraafrechten

162

139

163

157

- Rioolheffing woningen

4.335

3.929

3.929

4.048

- Rioolheffing niet-woningen

452

431

431

403

Rioolheffing totaal

4.787

4.360

4.360

4.451

- Leges titel 1: Algemeen

477

348

348

477

- Leges titel 2: Fysieke leefomgeving

1.425

1.302

1.302

1.307

- Leges titel 3: Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

-

Leges totaal

1.902

1.650

1.650

1.784

Totaal

19.127

18.530

18.754

19.411