iconInleiding

Hierbij bieden wij u de jaarstukken over 2022 aan. We sluiten het jaar af met een positief saldo en voegen, rekening houdend met de specifieke bestemmingen volgens verslagleggingsregels, € 5,1 mln toe aan de Algemene reserve.

Nieuwe coalitieperiode

GBB, CDA en PvdA vormen de nieuwe coalitie. Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst’ vormt de leidraad voor onze ambities en doelen voor de periode 2022-2026. Met elkaar gaan we voor:

● Kansengelijkheid in een sterke economie

● Mooi wonen in vitaal Bronckhorst

● Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving

● Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen

● Dienstbare overheid

In augustus en september waren we on tour en ontvingen aanvullende wensen en behoeftesvan de samenleving. Dit vormde input voor het programmaplan ‘Regie op een vitaal Bronckhorst’. Door de verkiezingen en formatie vulden we een groot deel van 2022 in met het beleid van het vorige college. Vanaf het najaar is de vorm en richting van ons college zichtbaar.

Tijd van onzekerheid

De coronapandemie speelde een groot deel van 2022 nog een prominente rol en daarnaast dienden zich nieuwe urgente vraagstukken aan. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne uitten zich in economische onzekerheid, energie-armoede en hoge inflatie. Inwoners ervaren hier de negatieve effecten van, ook in Bronckhorst. Met de 'Klop aan'campagne bieden we hulp aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Ook hebben we te maken met een grote druk op de woningmarkt. Deze druk wordt versterkt door de economische onzekerheid en inflatie als gevolg van de oorlog. De stikstofproblematiek maakt de woningbouwopgave nog complexer en leidt tot veel onrust in de samenleving.

Het tijdig en passend inspelen op bovenstaande aspecten vroeg veel ambtelijke capaciteiten flexibiliteit. Zo troffen we in korte tijd voorbereidingen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en te begeleiden binnen onze gemeente. De sociale teams handelden, naast de extra herplaatsingswerkzaamheden door nieuwe zorgcontracten, ook een groot aantal aanvragen voor energietoeslag af. Deze onzekerheid duurt naar verwachting voort op diverse gebieden.

Regie nemen en kansen pakken

Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een sterke overheid. Dit college staat voor regie nemen en kansen pakken. Dat lieten we in 2022 zien en zetten we door in 2023. We zien kansen en we zetten de schouders eronder. Dit deden we in 2022 op diverse terreinen zoals we hieronder toelichten:

Opgave landelijk gebied

 • Om invulling te geven aan de grote opgave in het landelijk gebied werkten we samen met omliggende gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties aan een Gelderse invulling van Nationaal Programma Landelijk gebied. Dit krijgt een vervolg in 2023. Gezamenlijk maken we een helder perspectief voor een toekomstgerichte, duurzame en rendabele land- en tuinbouw in Nederland.
 • We stelden de omgevingsvisie 'Bronckhorst 2 x zo mooi' vast. Deze vormt voor ons het vertrekpunt voor de regio arrangementen en de basis voor de vier omgevingsprogramma’s waar we aan werkten.
 • Als onderdeel van de omgevingsprogramma’s maakten we het watertakenplan Olburgen (WTPO) dat de water- en rioleringsaspecten beschrijft voor Bronckhorst, Doesburg en Rheden.

Woningbouwambities

 • We stelden de woningbouwambitie en koers tot 2030 vast. De kwalitatieve kaders en uitgangspunten voor woningbouw uit de geactualiseerde woonvisie blijven daarbij van kracht. In onze gemeente waren er woningbouwinitiatieven om te zorgen voor extra woningen. Aanvullend daarop wezen we vijf extra locaties, verspreid door de hele gemeente, aan om sneller woningen te kunnen realiseren.
 • De mogelijkheden voor wonen in het buitengebied verruimden we met een vastgestelde notitie.
 • We pasten een coördinatieregeling (als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening) toe op het woningbouwproject voor jongeren aan de Groeneweg in Hummelo met als doel om hier met voorrang medewerking aan te verlenen. Het betrof een plan voor starterswoningen opgezet vanuit collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
 • We gingen samen aan de slag in de Bloemenbuurt om bestaande woningen te verduurzamen, energiezuinig te maken én een klimaatbestendige en groene leefomgeving te creëren. Zo wordt de Bloemenbuurt een wijk van de toekomst.
 • We organiseerden de Hummelose Charrettes. Bewoners, ondernemers en grondeigenaren gingen samen met vertegenwoordigers van de gemeente, zorgorganisaties en woningcorporatie aan de slag met de vraag: 'Hoe gaan we Hummelo met ongeveer 50 woningen uitbreiden en wat is er verder nodig om ons mooie dorp klaar voor de toekomst te maken?'

Sociaal domein

 • We stelden de verordening Sociaal Domein gemeente Bronckhorst vast. Met deze verordening staat de ondersteuningsvraag van de inwoner centraal en niet de regelgeving. Door één integrale verordening wordt de ondersteuning beter afgestemd en kan weer een stap worden gemaakt richting één gezin, één plan.
 • We sloten nieuwe contracten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Daarmee hebben we samen met de andere Achterhoekse gemeenten een mooie stap gezet om ons zorglandschap overzichtelijker, efficiënter en toekomstbestendiger te maken. En bovenal: om de inwoner nog beter van dienst te zijn.

Economie en bedrijvigheid

 • Vanuit ondernemers is er een groeiende behoefte naar meer grond. Met de start van het omgevingsprogramma werklocaties gaven we hier, samen met het Regionaal Programma Werklocaties, invulling aan.
 • We reikten ondernemersprijzen uit. De prijs voor Ondernemer van het Jaar ging naar isolatiebedrijf Takkenkamp Groep. Kledingzaak Frederiks by Jessi en Frederiks Mannenmode ging aan de haal met de publieksprijs, terwijl De Wondere Wereld werd verkozen tot Starter van het Jaar.

(Samenwerkings)projecten in de samenleving

 • Er kwamen plannen en projecten vanuit Vitale Kernen. Zoals bijvoorbeeld de herinrichting van het Marktplein in Steenderen, voorbereiding openbare ruimte centrum Zelhem en het opknappen van de entree van het Kulturhus in Vorden. We begonnen de gesprekken met de werkgroepen vitale kernen over het vervolg van de werkgroepen binnen het programma Vitaal Bronckhorst.
 • We hadden € 600.000 beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijke accommodaties en gaven een groot deel van de Winterfondsmiddelen vanuit de provincie als eenmalige financiële tegemoetkoming voor de accommodaties.
 • Er werden belangrijke stappen gezet in de realisatie van VO Vorden. Zo werd het bestemmingsplan onherroepelijk en de grond aangekocht. De school maakte een voorlopig ontwerp dat ze presenteerden aan belanghebbenden en omwonenden.