iconDe belangrijkste risico's hebben we in beeld

De belangrijkste risico's die we beschrijven, kunnen morgen anders zijn. Daarom actualiseren we de bestaande risico's regelmatig en registreren we nieuwe risico's op het moment dat we ze constateren. Risicomanagement is een dynamisch proces. We bleven alert bij het in beeld brengen van de belangrijkste risico's die we bereid waren om te nemen bij de realisatie van onze (strategische) doelstellingen. We namen beheersmaatregelen waar we dit nodig achtten.

Top 15 van financiële risico's

We kennen 121 risico's die we hebben beoordeeld op de impact (zowel financieel als niet-financieel). Van deze risico's zijn er 110 waarvan de impact een financieel gevolg kent. Het totaal van deze financiële risico's ligt op ruim € 30 mln.
De 15 belangrijkste risico's, waar ook de impact niet-financieel kan zijn, vragen meer dan 70% van onze weerstandscapaciteit. De belangrijkste oorzaak van de stijging is de verwachting dat de bouw van de VO-school voor voortgezet onderwijs door prijsstijgingen enorme financiële risico's met zich meebrengt. Dit risico staat dan ook met stip op 1. De samenstelling en de volgorde van de top 15 verandert voortdurend door het actualiseren. De huidige top 15 noemen we hieronder.
We bepaalden de kans op financiële risico's op basis van een 'kans klasse-indeling'. Aan deze indeling hangt een kanspercentage. Dit percentage geeft een inschatting van de mate waarin het risico zich in een periode van 10 jaar kan openbaren. De impact, ofwel het financiële gevolg, in relatie tot de kans bepaalt de kwantitatieve beoordeling.

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Invloed (%)

Omgeving - Vertraging in het bouwproces nieuw school gebouw VO in Vorden en stijging van de prijzen van bouwmaterialen.

Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden.; Niet financieel - Vertraging in de bouw kan leiden tot regionale imagoschade.

80%

€ 4.500.000

28,43%

Extern - Het rijk zet vanaf 2026 in op een andere verdelingssystematiek.

Het rijk zet vanaf 2026 in op een andere verdelingssystematiek. Hierdoor ontstaat er in 2026 een zogenaamd ravijnjaar. Voor 2026 zijn we deels gecompenseerd maar voor 2027 e.v. jaren blijft er een gat.

Financieel - Begrotingstekort.

50%

€ 2.500.000

9,84%

Technisch - Gehackt worden, fysiek toegang tot het systeem verschaffen (inbraak op systeem), gijzelsoftware plaatsen (losgeld eis).

Er doet zich een beveiligingslek voor waar misbruik van gemaakt wordt.

Financieel - Er extra kosten worden gemaakt.; Niet financieel - Een beveiligingslek brengt doorgaans imagoschade met zich mee op landelijk niveau.

25%

€ 2.500.000

4,95%

Omgeving - Anticiperen op demografische ontwikkelingen.

Het (in het verleden) schrappen van woningbouwplannen door demografische ontwikkelingen. Dit komt voort uit een dossier van 2010.

Financieel - Extra kosten voor de gemeente.

50%

€ 1.000.000

4,33%

Extern - Schaarste op de arbeidsmarkt.

Er onvoldoende menskracht beschikbaar is bij gecertificeerde instellingen. Ook bij specialistischer zorg en huishoudelijke hulp zien we dat het steeds moeilijker is om cliënten tijdig te plaatsen in de juiste zorg. Tussentijdse hulp werkt kostenverhogend.

Financieel - Er een begrotingstekort ontstaat.; Niet financieel - Er een beperkte imagoschade ontstaat.

50%

€ 1.000.000

3,96%

Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en macro economische impact

De rijksbegroting wordt aangepast vanwege andere keuzes (zoals meer geld naar defensie) wat kan leiden tot aanpassingen van het gemeentefonds.

Financieel -

50%

€ 1.000.000

3,93%

Omgeving - Een niet sluitende exploitatie van een zwembad.

Eén of meerdere zwembaden moeten sluiten.

Financieel - Er alsnog kosten voor sloop of andere kosten moeten worden gemaakt die voortvloeien uit het recht van eerste aankoop.; Niet financieel -

50%

€ 650.000

2,56%

Extern - Renteverhoging op langer termijn.

In de begrotingsuitgangspunten houden we voor het aantrekken van leningen rekening met een financiering tegen 1%. Na een periode van lage rentes zien we nu sterke stijgingen.

Financieel - Begrotingstekort.

50%

€ 500.000

1,98%

Extern - Inflatie/prijsstijgingen.

Doelstellingen niet of niet op tijd worden bereikt.

Financieel - Vertraging en extra kosten voor de gemeente.; Niet financieel - Imagoschade doordat doelstellingen worden vertraagd of niet worden gehaald.

50%

€ 500.000

1,98%

Extern - Inflatie.

De inflatie wordt onvoldoende gecompenseerd vanuit het rijk.

Financieel - Begrotingstekort.

25%

€ 1.000.000

1,98%

Extern - Tekort aan personeel en schaarste.

Doelstellingen niet of niet op tijd worden bereikt.

Financieel - Vertraging en extra kosten voor de gemeente.; Niet financieel - Imagoschade doordat doelstellingen worden vertraagd of niet worden gehaald.

50%

€ 500.000

1,97%

Mens - Handelen van bestuurders; Omgeving - Regionale afspraken

In het bestuurlijke verkeer worden besluiten genomen en afspraken gemaakt die niet passen binnen de beleidskaders of financiële kaders van de raad. Nieuw beleid wordt uitgevoerd zonder dat hier de zekerheid van middelen voor is (In het bijzonder in tijden van schaarste). Het gaat hier met name om regionale afspraken en afspraken gekoppeld aan verbonden partijen.

Financieel - Financieel nadeel voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade tot op regionaal niveau is mogelijk

40%

€ 500.000

1,58%

Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en ontstaan vluchtelingenstroom vanuit regio Oekraïne (en Rusland)

Er mentale problemen ontstaan en trauma's worden ervaren waardoor de vraag naar ondersteuning traumaverwerking groter wordt.

Financieel - Druk op GGZ WMO/jeugdhulp neemt toe; onvoldoende compensatie van het rijk; tekort aan personeel.

75%

€ 250.000

1,48%

Extern - Het uitbreken van een pandemie, leidt tot een economische recessie met mogelijke faillissementen.

Onder de TOZO vallende verstrekte kredieten niet of niet volledig worden terugbetaald.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.

20%

€ 708.000

1,12%

Extern - Oorlog Oekraïne-Rusland en ontstaan vluchtelingenstroom vanuit regio Oekraïne (en Rusland) en de economische impact

Door kostenstijging van energie, grondstoffen en materialen de productie bij bedrijven achterblijft. Ondernemers komen in de problemen door het (deels) vervallen marktaandeel (Wit-) Rusland en Oekraïne (economsiche sancties kunnen hier een oorzaak van zijn). Bovendien komt er extra druk en verdringing op de arbeidsmarkt.

Financieel - Toename (bijzondere-) bijstandsuitkeringen door vermindering van werkgelegenheid. Ondercapaciteit personeel.

35%

€ 400.000

1,10%

Risico-analyse met de belangrijkste mutaties binnen al onze risico's

We pasten bij de meest recente actualisatie van onze risico’s voor deze jaarrekening een aantal risico’s op kans en financieel gevolg aan. We namen zeven nieuwe risico’s op, vier risico’s vervielen. Daarnaast zetten we ook vijf vervallen risico's op 'nul' om ze in beeld te houden.

Financiële risico's

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

 • We schaalden coronarisico's organisatiebreed af naar een kans van 10%. Zie ook het kopje 'coronarisico's'.
 • De vertraging in het bouwproces van een nieuw schoolgebouw VO in Vorden heeft als gevolg dat we rekening houden met de stijging van prijzen van o.a. bouwmaterialen. Hier is in onze meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden. Het maximaal financieel gevolg van dit risico is van € 2,5 mln gestegen naar € 4,5 mln. De kans van dit risico is gekwantificeerd op 80%. Vandaar dat deze aanpassing van grote invloed is op ons weerstandsratio.
 • De kans dat de rijksbegroting wordt aangepast vanwege andere keuzes (zoals meer geld naar defensie) wat kan leiden tot aanpassingen van het gemeentefonds is flink toegenomen. Ook is het maximum financieel gevolg verhoogd.
 • Door de aangepaste financiering van de participatiewet is het risico op overschrijding verlaagd van € 250.000 naar € 100.000.
 • Door de aanhoudende vluchtelingenstroom is (de financiële omvang) van de kans op overschrijdingen van de daaraan gerelateerde budgetten verhoogd.

Nieuwe financiële risico's

De nieuwe risico’s brengen zowel financiële als niet financiële risico’s met zich mee. De volgende risico’s hebben we nieuw opgenomen:

 • Het rijk zet vanaf 2026 in op een andere verdelingssystematiek. Hierdoor ontstaat er in dat jaar een zogenaamd 'ravijnjaar'. De kans dat we voor 2027 maar gedeeltelijk worden gecompenseerd is groot.
 • Door het stopzetten van de samenwerking met een partij bestaat de kans dat we een schadevergoeding wegens kosten van de bestemmingsplanprocedure uit gaan keren.
 • Er vindt een wijziging plaats binnen de cao gemeenten, waarin de grondslag is opgenomen dat gemeenten lokaal eigen bovenwettelijke verlofregelingen kunnen treffen. In 2023 wordt het generatiepact voortgezet waardoor er gedurende dit jaar het risico ontstaat dat medewerkers bezwaar hebben tegen voortzetting van het generatiepact en een juridische procedure kunnen opstarten. Een rechter kan de voortzetting nietig verklaren.
 • Met ingang van 2023 wordt de algemene uitkering (deels) omgezet in een aantal specifieke regelingen (de zogenaamde 'SPUK'-regelingen). De besteding is dan verplicht. Er is dan een risico op hogere besteding. In totaal gaat het om € 405.000.
 • We ervaren een hoge inflatie. Deze inflatie uit zich in stijgende energieprijzen, hogere prijzen voor bouwstoffen, hogere loonkosten voor inleen bij projecten en hogere kosten bij bestaande samenwerkingsverbanden. We lopen het risico dat de inflatie door het rijk onvoldoende wordt gecompenseerd.
 • Door de stijgende energieprijzen kan het risico zich voordoen dat binnen- en buitensportverenigingen een aanvraag doen op compensatie.
 • Het is niet ondenkbaar dat in tijden met een hoge inflatie en economisch slechte vooruitzichten medewerkers fraude plegen.

Vervallen financiële risico's

Van de vervallen risico’s zijn deze het meest opvallend:

 • De aankoop van de grond voor VO-Vorden heeft al plaatsgevonden waardoor het risico op extra kosten van procedures tijdens de verwerving is komen te vervallen.
 • De veroorzaker van de schade door brand in een zalencentrum in Achter-Drempt is door de gemeente aansprakelijk gesteld. Dit heeft niet geleid tot een compensatie. De gemeente hechtte aan een snelle verwijdering van asbestresten en wilde de buurtbewoners die niet verzekerd zijn, niet met een last opzadelen. Dit risico heeft zich voltrokken, is afgewikkeld en de kosten zijn voor de gemeente.
 • Een maatstaf voor de hoogte van de algemene uitkering is het inwoneraantal. Vanaf 2015 heeft de gemeente Bronckhorst te maken gehad met een bevolkingsdaling, in 2022 met een bevolkingsgroei. De laatste jaren heeft dit risico zich geopenbaard. Voor de toekomst is de kans te verwaarlozen.
 • Op 1-1-2020 hebben de drie gemeenten Lochem, Voorst en Bronckhorst besloten de GR Delta gezamenlijk te liquideren. Dit is geëffectueerd in 2021. Oude contracten zijn afgewikkeld. Het risico dat de afwikkeling van oude contracten met zich meebrengt is komen te vervallen.

Coronarisico’s en de Rusland-Oekraïne oorlog

Veel coronarisico's zouden we kunnen laten vervallen maar om ze nog even in beeld te houden stelden we deze risico's organisatiebreed op 10%. De kans op een nieuwe pandemie is op dit moment niet waarschijnlijk maar ook niet ondenkbaar. In het voorjaar van 2022 formuleerden we naar aanleiding van de oorlog 12 nieuwe risico's. We volgden en actualiseerden deze voortdurend. Een aantal risico's heeft zich al voltrokken. Zo zijn veel prijzen en dus ook de inflatie gestegen. Hier staat maar een gedeeltelijke compensatie van het rijk tegenover. In de jaren 2020, 2021 en 2022 volgden we de scenario’s van het CPB en namen we deze op in ons risicomanagementsysteem. We handhaafden naast onze basisvooruitzichten het negatieve scenario van het CPB voor corona. Dat maakt dat we op dit moment naast onze basisvooruitzichten het negatief en een positief scenario van handhaven. Op dit moment richt het CPB zich meer op de energieprijzen.

Niet financiële risico's

Naast onze financiële risico’s zien we ook risico’s op het gebied van fraude, veiligheid, gezondheid en juridische aansprakelijkheid. Die risico’s kunnen het realiseren van onze doelstellingen in gevaar brengen. En ook slecht zijn voor ons imago en verlies in vertrouwen veroorzaken. Van de actuele risico's zijn er negen met alleen een niet-financiële impact.

Hieronder volgen de belangrijkste niet-financiële risico’s waarbij imagogevolgen op landelijk niveau kunnen optreden.

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Imago klasse

Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens

Er door ten onrechte verstrekte persoonsgegevens datalekken kunnen ontstaan.

Financieel - Er claims kunnen worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade.; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken zijn schadelijk voor het imago van de organisatie op landelijk niveau.

5 (landelijk)

Extern - Verontreining met o.a. kwik door de productie van Crystal Meth.

Milieuschade wordt veroorzaakt en de volksgezondheid in het geding komt.

Financieel - Budgetoverschrijding. De kosten van opruiming mogelijk niet op de veroorzaker, huurder en/of eigenaar kunnen verhalen.; Niet financieel - Kans op landelijke aandacht in de pers.

5 (landelijk)

Technisch - Gehackt worden, fysiek toegang tot het systeem verschaffen (inbraak op systeem), gijzelsoftware plaatsen (losgeld eis).

Er doet zich een beveiligingslek voor waar misbruik van gemaakt wordt.

Financieel - Er extra kosten worden gemaakt.; Niet financieel - Een beveiligingslek brengt doorgaans imagoschade met zich mee op landelijk niveau.

5 (landelijk)

Omgeving - Onvoldoende budget of onvoldoende medewerking van derden, inwoners en ondernemers.

De doelstelling van de routekaart "Energieneutraal Bronckhorst 2030" niet wordt gehaald.

Financieel - ; Niet financieel - Er reputatieschade optreedt op landelijk niveau.

5 (landelijk)

Omgeving - Vertraging in het bouwproces nieuw school gebouw VO in Vorden en stijging van de prijzen van bouwmaterialen.

Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden.; Niet financieel - Vertraging in de bouw kan leiden tot regionale imagoschade.

4 (regionaal)

Openbaring van risico's

In 2022 openbaarden zich een aantal risico's welke we ook in beeld hadden binnen ons risicomanagement. De belangrijkste beschrijven we hieronder:

 • We stelden de veroorzaker van de schade door brand in een zalencentrum in Achter-Drempt aansprakelijk. Dit leidde niet tot een compensatie. De gemeente hechtte aan een snelle verwijdering van asbestresten en wilde de buurtbewoners die niet verzekerd zijn, niet met een last opzadelen. Dit risico heeft zich voltrokken, is afgewikkeld en de kosten zijn voor de gemeente.
 • Als gevolg van de oorlog Rusland-Oekraïne kan de rijksbegroting worden aangepast vanwege andere keuzes (zoals meer geld naar defensie). Dit leidde inderdaad tot aanpassingen van het gemeentefonds.
 • Door de energiecrisis konden maatschappelijke organisaties een verzoek om financiële ondersteuning indienen en dat deden ze ook.