iconOnze grondexploitaties

Bronckhorst heeft forse ambities op meerdere beleidsvelden, zoals op het gebied van Wonen, Energie(transitie), Werkgelegenheid, Zorg en Leren, Landschap en landbouw en in de openbare ruimte. Voor het realiseren van deze ambities is meestal grondoppervlakte nodig. Vaak wordt het uitwerken en realiseren van de ambities vanuit en door de samenleving spontaan opgepakt, maar soms is bemoeienis van de gemeente noodzakelijk of gewenst.
Wij beschikken daarvoor over een gereedschapskoffer met instrumenten en beleidsregels, variërend van een faciliterende rol tot een meer risicovolle en actieve rol.
Dit alles is samengevat in de nota Grondbeleid, die we in 2022 actualiseerden en in februari 2023 in uw raadsvergadering ter besluitvorming wordt behandeld. Hiermee legden we de fundamenten om samen met de samenleving te werken aan 'Bronckhorst 2 maal zo mooi'.

Bronckhorst koopt alleen grond of vastgoed aan met een specifieke bedoeling. Voorwaarde is bovendien dat maatschappelijke organisaties of marktpartijen niet zelf kunnen kopen. We richten ons op twee grote beleidsambities: wonen en het creëren van werkgelegenheid door bedrijfshuisvesting mogelijk te maken. Dit is uitgewerkt in de Woonvisie 2019-2025 en het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). We werken hiervoor samen met particuliere initiatiefnemers en maatschappelijke partners, zoals woningbouwcorporaties.

Bovenwijks

Bronckhorst heeft meerdere beleidsdoelen met grote ruimtelijke ambities. De gemeente biedt ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan het realiseren van deze ambities, maar blijft, in haar publiekrechtelijke taak, verantwoordelijk voor de aanleg van openbare voorzieningen.

Daarom is op 28 februari 2023 door de gemeenteraad de Nota Bovenwijkse Voorzieningen vastgesteld. Dit zijn nieuw aan te leggen voorzieningen van openbaar nut, ten behoeve van meer dan één (ontwikkel)locatie. Dit zijn meestal infrastructurele werken of maatregelen. Daarnaast wordt in deze nota ook het kostenverhaal van andere openbare voorzieningen behandeld. De nota heeft betrekking op alle ontwikkellocaties en inbreidingen binnen de gemeente voor zover daar (bovenwijkse) voorzieningen aan zijn toe te rekenen. Het maakt daarbij niet uit of het om gemeentelijke of particuliere ontwikkelingen gaat.

Op basis van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit worden de kosten toegerekend aan ontwikkellocaties en/of bestaande bebouwing. Op basis hiervan is voor Bronckhorst bepaald dat de bijdrage per toegevoegde m2 bebouwing of m2 terrein waarbij sprake is van functieverandering, € 19/m2 bedraagt. De bijdragen worden gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Bij besluitvorming tot uitvoeren van de betreffende voorziening of maatregel vormen de ontvangen bijdragen (gedeeltelijke) dekking van de investeringskosten

Onze lopende grondexploitaties

We hebben drie actieve grondexploitaties. Voor het overige is vooral gewerkt met gebi

Resultaten

We vernieuwden ons omgevingsbeleid

De ambities van Bronckhorst zorgen voor de behoefte aan een herziening van de mogelijkheden op het gebied van het grondbeleid. Een meer actieve rolopvatting voor de gemeente ondersteund de realisering daarvan. We pasten de nota’s Grondbeleid en Bovenwijkse Voorzieningen aan. Deze worden begin 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

We stimuleerden vrijwillige kavelruil

Om de landbouwkundige kavelruil te verbeteren voerden we de 'Bronckhorster kavelruil' uit. We legden hiermee betere fundamenten voor de landschappelijke en landbouwkundige ontwikkelkansen. Na keukentafelgesprekken met meer dan 120 grondeigenaren verwerkten we acht ruilaktes met een totaaloppervlakte van 188,50 hectare.
De provincie Gelderland bracht actief 60 hectare ruilgrond in die we, via de kavelruil, toebedeelden aan nieuwe eigenaren. Zelf brachten we zes hectare in voor kavelruil.
De boekwinst van deze gronden benutten we voor het ontwikkelen en versterken van het landschap binnen het grondgebied van gemeente Bronckhorst.

We werken met drie actieve grondexploitaties

De actieve grondexploitaties waarmee we werkten zijn:

 • De Vinkenkamp in Zelhem
  We verkochten alle beschikbare bedrijfskavels op Bedrijventerrein Vinkenkamp. In 2023 voeren we de laatste werkzaamheden uit en wordt de grondexploitatie gesloten.
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) jongerenhuisvesting
  Op de vijf locaties realiseerden we in totaal 45 kavels met een grondoppervlakte van in totaal 7.543 m2. In Steenderen verkochten we de laatste zeven kavels. Het CPO-project Hummelo, op de hoek Beatrixlaan en de Groeneweg, ronden we af in 2023.
 • Industriepark Zelhem
  Samen met de bedrijven zochten we op dit terrein naar verbetering van de totale ruimtelijke structuur. Hierdoor ontstonden win-winsituaties voor klimaatadaptie en de verbetering van de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven. Herverkaveling van de eigendommen was noodzakelijk, wat resulteerde in een vrijkomende kavel van 3.750 m2 die opnieuw kan worden uitgegeven door gemeente (2024/2025). De herinrichting van de openbare ruimte loopt door tot medio 2024. Meer hierover leest u in deelprogramma 3A Economie (2.1.3).
 • Bedrijventerreinen A18
  Het samenwerkingsverband West Achterhoek ontwikkelde voor de regio, de bedrijventerreinen A18 in Wehl en Docks-NLD in ‘s Heerenberg. Na vele jaren van een verliesprognose was er voor het eerst sprake van een licht positief exploitatieresultaat. De verwachting is dat de grondexploitatie tegen het einde van 2028 wordt afgesloten. Dan kan ook pas met zekerheid worden berekend welk resultaat beschikbaar is voor de deelnemende gemeenten.

Overige resultaten

 • We kochten de benodigde grond voor het project VO Vorden
 • In 2021 startten we de procedures voor het afstoten van zeven vrijgekomen maatschappelijke vastgoedobjecten. Twee ontwikkelaars pakten de woningbouwplannen voor Hoog-Keppel op. We startten het verkoopproces van de voormalige school De Vordering in Vorden op. De verkoop van de school is begin 2023.
 • We voerden een haalbaarheidsonderzoek voor het Station Vorden uit. Helaas leidde dit voor de initiatiefnemer niet tot een haalbaar plan. We verkopen het pand in 2023 op basis van een openbare inschrijving met kwalitatieve en financiële randvoorwaarden.
 • In Voor-Drempt ondersteunden we de gebiedsprocessen voor de herstructurering van 29 woningen van Site. Hierbij realiseerden we klimaat- en woonopgave doelen.
 • Het gebiedsproces voor de Bloemenbuurt in Zelhem en de herinrichting van openbare ruimte in Steenderen waren ook projecten waarbij we actief de gebiedsprocessen ondersteunden, onder andere door de inbreng van openbaar groen.