Ons eigen vermogen is voldoende voor risico's en andere uitdagingen

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de bestemmingsreserves.

Reserves

Saldo begin jaar

Toevoeging

Onttrekking

Saldo einde jaar

Algemene reserve

19.171

10.370

3.672

25.869

Algemene reserve

19.171

10.370

3.672

25.869

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

412

-

300

112

Derving Nuondividend

574

-

230

344

Gemeentehuis

4.830

-

177

4.653

Minimafonds

45

-

13

32

Bovenwijkse voorzieningen

2.106

441

-

2.547

Investeringsagenda Kapitaallasten

20.800

-

4

20.796

Investeringsagenda Bijdragen ineens

2.920

-

148

2.772

Open einde regeling zorg en ondersteuning

-

1.700

381

1.319

Bestemmingsreserves

31.687

2.141

1.253

32.574

Totaal reserves

50.857

12.511

4.925

58.442

Het resultaat over het boekjaar 2021 hebben we volgens uw raadsbesluit van 23 juni 2022 over de Jaarstukken 2021 verwerkt.

Algemene reserve

De Algemene reserve is bestemd voor het opvangen van onverwachte tegenvallers en het financieren van gewenste eenmalige zaken. We zien de Algemene reserve vooral als buffer en weerstandscapaciteit voor onverwachte situaties en het zich daardoor manifesteren van risico’s.

In 2022 voegden we in totaal € 10.370.000 toe aan de Algemene reserve en we onttrokken € 3.672.000 voor eenmalige zaken. Het onderstaande overzicht geeft u inzicht in de afzonderlijke posten.

Mutaties algemene reserve in 2022 (x € 1)

Stortingen

Onttrekkingen

Resultaat 2021

7.945.178

Tussentijdseresultaatneming 2022

1.500.000

Resultaatbestemmingen 2022 (2e tussenrapportage)

925.000

Resultaatbestemmingen 2021

3.427.195

Invoering omgevingswet; implementatiekosten

235.000

Gebiedsprocessen bedrijventerreinen / revitaliseren

5.000

Risicodialoog klimaatadaptatie en actieplan

5.000

Totaal mutaties

10.370.178

3.672.195

Acht bestemmingsreserves

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

We gebruikten in 2022 de reserve voor het project Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem.

Derving Nuondividend

Een deel van de boekwinst op de Nuon-aandelen is in 2009 afgezonderd in deze bestemmingsreserve en valt in de periode 2010 tot en met 2025 jaarlijks gedeeltelijk en aflopend vrij ten gunste van de exploitatie om het gemis aan dividendbaten op te vangen. Voor 2022 viel € 230.000 vrij.

Gemeentehuis

We vormden voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige gemeentehuizen deze bestemmingsreserve. Jaarlijks laten we een gedeelte vrijvallen ten gunste van de exploitatie (€ 150.000).
Daarnaast voegden we in 2010 'IZA-middelen' toe aan deze bestemmingsreserve voor de kapitaallasten van de in het gemeentehuis aangebrachte (extra) personeelsvoorzieningen (€ 12.000). In 2017 voegden we de verkoopopbrengst van de werf in Hengelo hieraan toe. Daaruit valt jaarlijks een deel vrij voor de exploitatie van de bestaande werf (€ 15.000).

Minimafonds

De reserve komt voort uit een nalatenschap van Mej. M.J. Becking uit Zelhem. Het vruchtgebruik is bestemd voor ‘armen en behoeftigen’ uit Zelhem. De hoofdsom bedroeg ƒ 20.000 in 1880. We voegden in 1997 het fonds samen met de reserve Asielzoekers (raadsbesluit 30 oktober 1997). Beiden zijn bestemd om de minima te ondersteunen. In 2009 vormden we het fonds om van een voorziening naar een bestemmingsreserve. In 2022 hebben we acht keer over deze reserve beschikt voor in totaal € 12.600.

Bovenwijkse voorzieningen

Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling ruimtebeslag (zoals bedrijvigheid, verdichting mens of extra verkeersbewegingen) tot gevolg heeft, vragen wij bijdragen van de initiatiefnemers op basis van de nota Bovenwijkse voorzieningen. Vanaf 2016 storten we deze, via de resultaatbestemming bij Jaarstukken, in de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen (overeenkomstig het BBV). We voegden € 401.000 (resultaatbestemming 2021) en € 39.000 bij de tweede tussenrapportage.
Uitvoering van bovenwijkse plannen betalen wij met deze bijdragen. De prioritering van de projecten stelde u in februari 2017 vast en beperkt zich tot: parkeren Bronckhorst, infrastructuur glasvezelkabelnetwerk, dorpsranden / landschap en het vastgoed transitiefonds. In 2022 hebben we geen bestedingen ten laste van de reserve gebracht.

Investeringsagenda: kapitaallasten en bijdragen ineens

Voor de bestemmingsreserves Kapitaallasten Investeringsagenda en Bijdragen ineens Investeringsagenda is in 2021 € 23,8 mln afgezonderd vanuit de Algemene reserve. Met deze bestemmingsreserves financieren wij de toekomstige opgaven van Bronckhorst. Voor 2022 is de bestemmingsreserve ingezet voor het gedeeltelijk afdekken van kapitaallasten € 4.400, € 15.000 voor de bijdrage in het heiligenbeeldenmuseum en € 133.000 voor ondersteuning pivate (sport) accommodaties.

Open einde regelingen Zorg en ondersteuning
Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 is de bestemmingsreserve 'Openeinde-regeling Zorg en ondersteuning' gevormd. De aanleiding was en is de nog steeds de moeilijk te voorspellen zorgkosten. De bestemmingsreserve gebruiken we om uitschieters in de zorgkosten van de openeinde regelingen voor de Wmo, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie, negatief dan wel positief, op te vangen (egaliseren). Bij de tweede tussenrapportage hebben beschermd wonen toegevoegd. De reserve is gevormd door € 1.000.000 toe te voegen uit de begrotingsruimte 2022 en € 700.000 vanuit de resultaatbestemming van 2021. Op basis van de resultaten tot en met de tweede tussenrtapportage hebben we voor € 381.000 over deze bestemmingsreserve beschikt.

Saldo na bestemming

Saldo na bestemming

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- rekeningsaldo

8.745

9.424

De exploitatierekening sluiten we af met een voordelig saldo van € 8.745.000  tegen een geraamd voordelig saldo na wijzigingen van € 598.000. De toelichting hiervan gaven we in de inleiding, daar staat een tabel met een totaaloverzicht van baten en lasten.