iconOver de rentelasten

Het renteschema hieronder geeft inzicht in de rentebaten en rentelasten en de verdeling ervan. Onder het schema lichten we de verschillende onderdelen uit dat schema toe.

Renteschema (bedragen in €)

Begroot

Werkelijk

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

623.559

615.936

af: De externe rentebaten

119.162

189.335

Totaal toe te rekenen externe rente

504.397

426.601

af: De rente die aan de grondenexploitatie moet worden doorberekend

-

af: De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-

Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente

504.397

426.601

bij: Rente over eigen vermogen

-

bij: Rente over voorzieningen

75.368

75.388

De aan taakvelden toe te rekenen rente

579.765

501.989

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

582.139

575.320

Renteresultaat op het taakveld treasury (+=voordelig, -=nadelig)

2.374

73.331

Wat betalen we voor de opgenomen leningen

We betaalden op de langlopende leningen € 597.000 rente. Het gemiddelde rentepercentage op deze aangetrokken leningen bedraagt 4,5%. Het verloop van de leningportefeuille en de restant looptijd leest u in de toelichting op de balans (3.3.3). De overige lasten zijn voor de beheerkosten van uitgeleende gelden.

Welke rente ontvangen we op de uitgezette leningen

De baten krijgen we uit de in het verleden afgesloten personeelshypotheken, leningen aan verbonden partijen en leningen voor doelen (zoals starters- en duurzaamheidsleningen). Voor de liquide middelen die wij verplicht onderbrengen bij de Rijksoverheid (schatkistbankieren) hebben we, vooral vanaf het laatste kwartaal, € 80.000 aan rente ontvangen (2021 € 0).

We voegen rente toe aan de voorziening afkoopsommen onderhoud graven

De afkoopsommen voor onderhoud van graven berekenen we door de (toekomstige) jaarlijks verschuldigde bijdragen uit te drukken in een bedrag op het moment van afkoop. Hiervoor rekenen we met een percentage van 3%. Aan de voorziening, waarin de afkoopsommen worden gestort, voegen wij ook 3% rente toe. Dit doen we om de jaarlijks vrijval (bijdrage aan de exploitatie) gelijk te laten lopen met het dat geldende (berekende) tarief.

Aan de voorziening afkoopsommen onderhoud graven voegden we € 75.000 rente toe.

Hoe rekenen we de rente toe aan de taakvelden

Op basis van de investeringen binnen de diverse taakvelden (zoals wegen, onderwijs of afval) rekenen wij de rentelasten toe aan die taakvelden. Hiervoor hanteren we een percentage van 1,0%. Voor 2022 is een voordelig resultaat ontstaan door de vergoede rente op het schatkistbankieren. Dit voordelige resultaat van € 73.000 verantwoorden we in de rekening van baten en lasten onder de noemer 'saldo financieringsmiddelen'. Het bedrag is ook terug te vinden in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (3.4.2).