iconWat heeft het gekost

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Lasten:

1A Vitale inwoners en samenleving

3.023

3.221

3.047

2.912

1B Toegang tot passende voorzieningen

36.971

32.119

37.060

35.727

Totaal lasten:

39.994

35.339

40.108

38.639

Baten:

1A Vitale inwoners en samenleving

62

-

6

-4

1B Toegang tot passende voorzieningen

8.597

6.778

6.921

6.810

Totaal baten:

8.660

6.778

6.927

6.806

Saldo:

1A Vitale inwoners en samenleving

-2.961

-3.221

-3.041

-2.916

1B Toegang tot passende voorzieningen

-28.374

-25.341

-30.139

-28.917

Saldo totaal:

-31.334

-28.561

-33.180

-31.833

Financiële afwijkingen

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

6-1_ Samenkracht en burgerparticipatie

116

V

7-1_ Volksgezondheid

9

V

Totaal 1A

125

V

1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

6-2_ Wijkteams

152

V

6-3_ Inkomensregelingen

-416

N

6-4_ Begeleide participatie

480

V

6-5_ Arbeidsparticipatie

386

V

6-6_ Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-50

N

6-71_ Maatwerk dienstverlening 18+

249

V

6-72_ Maatwerk dienstverlening 18-

496

V

6-81_ Geëscaleerde zorg 18+

43

V

6-82_ Geëscaleerde zorg 18-

-119

N

Totaal 1B

1.222

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Voor dit programma hebben we geen investeringen gedaan.

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Bijzondere bijstand tlv Minimafonds

Basisbegroting

BR Minima

13

Armoedebestrijding Jeugd

R 22-06-2022

Algemene reserve

145

Invoering Wet inburgering, statushouders

R 22-06-2022

Algemene reserve

132

Beschermd Wonen

R 22-06-2022

Algemene reserve

400

Impuls integraal werken SD

R 22-06-2022

Algemene reserve

47

Versterking / ondersteuning soc. Wijkteams

R 22-06-2022

Algemene reserve

60

Tekort SD open einde regelingen

R 20-10-2022

BR Open einde regelingen Zorg en ondersteuning

381

Beschikking reserves Programma 1

-

1.178