iconWe tonen onze baten en lasten op kostensoort

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Baten

Algemene uitkering

58.052

54.806

62.773

63.806

Overige inkomensoverdrachten

10.733

6.048

10.493

11.903

Belastingen

13.143

13.008

13.008

13.501

Overige opbrengsten, huren en pachten, leges

8.913

8.416

9.197

9.374

Dividend en -winstuitkering

501

410

559

564

Verkoop grond en overige duurzame goederen

1.443

335

2.968

1.323

Totaal baten

92.786

83.022

98.997

100.471

Lasten

Personeelskosten

25.142

24.393

26.635

26.343

Afschrijvingen

2.924

3.004

2.873

3.022

Inkomensoverdrachten

40.274

34.556

39.178

39.036

Kosten derden

18.685

19.464

25.780

22.231

Dotaties voorzieningen

1.906

2.022

1.761

1.241

Aankoop grond en overige duurzame goederen

246

-

2.902

933

Totaal lasten

89.177

83.440

99.129

92.807

Rente

Rente baten

42

82

119

189

Rente lasten

735

707

699

693

Saldo rente lasten

693

625

580

503

Activering grondenexploitaties

644

146

293

-423

Saldo van baten en lasten

2.271

-1.188

-1.004

7.584

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoegingen aan reserves

459

1.000

3.464

3.464

Onttrekkingen aan reserves

7.612

2.361

5.067

4.625

Gerealiseerde resultaat

9.424

172

598

8.745

(- = tekort)