Onze liquide middelen zijn beperkt

Liquide middelen

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

- BNG

321

250

- Overige bankinstellingen

6

14

- voorschotkas dienstverlening / beheer

3

4

Totaal liquide middelen

329

268