Onze voorraden hebben we voor grondexploitatie

Onder de voorraden staan de in exploitatie genomen gronden en de nog te verkopen kavels van afgesloten exploitaties. De toelichting hierop las u eerder in de paragraaf Grondbeleid (2.2.7). Ook staan de activa die daadwerkelijk bestemd zijn voor de verkoop onder de voorraden.

Van de in exploitatie genomen bouwgrondexploitatie is het volgende overzicht te geven:

In exploitatie genomen bouwgrondexploitatie

Boekwaarde 1/1

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Boekwaarde 31/12

- Voorraad Vinkenkamp Zelhem

477

466

814

128

- Project jongerenhuisvesting

-117

202

371

-287

- Gebiedsontwikkeling Industriepark

-195

941

-

746

- Voorziening waardering Gebiedsontwikkeling Industriepark

-

721

-721

Totaal boekwaarden bouwgrond in exploitatie

164

1.609

1.906

-133

In 2023 verwachten wij de resterende bouwkavels op het bedrijventerrein Vinkenkamp te verkopen. Na aftrek van de boekwaarde resteert een voordeel van € 0,14 mln. Het project jongerenhuisvesting sluiten we in 2023 af. In het project investeren we nog voor € 208.000 in de opeenbare ruimte.
Op het project Gebiedsontwikkeling Industriepark verwachten we nog € 1.684.000 aan kosten en voor € 1.720.000 aan opbrengsten. Voor het verwachte tekort op deze exploitatie hebben we een voorziening getroffen.

Gereed product en handelsgoederen

Boekwaarde 1/1

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31/12

Voorgenomen te verkopen onroerende goederen

1.128

2

-

228

902

Totaal gereed product en handelsgoederen

1.128

2

-

228

902

Onder het gereed product hebben we de objecten opgenomen die we gaan verkopen. Het betreffen de voormalige scholen De Mammoet in Velswijk en De Vordering in Vorden en het stationsgebouw in Vorden. We hebben het stationsgebouw afgewaardeerd tot de verwachte opbrengstwaarde.