iconWe kennen de weerstandscapaciteit en ons weerstandsvermogen

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen die de gemeente beschikbaar heeft om de financiële risico's af te dekken.

We hebben met € 15,8 mln voldoende weerstandscapaciteit

Die weerstandscapaciteit bestaat uit 2 delen:

  1. een structureel deel: dit deel is ieder jaar opnieuw beschikbaar;
  2. een incidenteel deel: dit is één keer beschikbaar.
Weerstandscapaciteit

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Structureel

Incidenteel

Totaal

Aanwendbaar deel Algemene reserve

11.500.000

11.500.000

berekening

Norm artikel 12 gemeente (Algemene uitkering)

12.564

OZB opbrengst

8.344

Onbenutte belastingcapaciteit

4.220

4.220

Post onvoorzien

-

-

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit

4.220

11.500

15.720

We nemen beheersmaatregelen

Het is van belang om constant beheersmaatregelen te bedenken om onze risico's zo klein mogelijk te houden. Denk hierbij aan het risico om gehackt te worden. Regelmatige verschijnen er updates en softwarematige aanpassingen om te voorkomen dat dit risico zich openbaart.

We hebben een weerstandcapaciteit nodig van circa € 9 mln

Op basis van alle hiervoor genoemde risico's, voeren we een risicosimulatie uit. Dat doen we omdat we niet het totale risicobedrag (ruim € 33 mln) hoeven te reserveren. Niet alle risico’s vinden gelijktijdig plaats, ook niet in de vooraf beoordeelde mate. Uit de simulatie blijkt dat we een weerstandscapaciteit nodig hebben van € 9 mln. Dit kunnen we met 90% zekerheid zeggen, uitgaande van het basisscenario corona van het CPB. De gevraagde capaciteit van deze basisberekening is ten opzichte van de Programmabegroting begroting 2023 (laatste ijkmoment in september 2022) veel hoger.

We bepalen ons weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we een relatie tussen de financieel beoordeelde risico's (dit is het benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit geeft het weerstandsvermogen weer. Dit is met 1,76 uitstekend maar wel lager dan de afgelopen jaren. 
De vertraging in het bouwproces van een nieuw schoolgebouw VO in Vorden heeft als gevolg dat er rekening moet worden gehouden met de stijging van prijzen van o.a. bouwmaterialen. De aanpassing van dit risico heeft grote invloed op ons weerstandsratio.
Door de risico’s actueel te houden, blijft het weerstandsratio schommelen, maar blijven de fluctuaties beperkt.