iconWe hebben inzicht in onze overhead

Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijke indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Begroot 2022

Realisatie 2022

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Rekening 2022

7,84

7,84

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Rekening 2022

7,40

7,67

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Rekening 2022

787

785

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

Rekening 2022

8,0%

7,5%

Overhead (% van totale lasten)

Rekening 2022

11,4%

12,1%

Risico's

We hebben hier geen risico's benoemd.

Wat zijn de kosten

Omschrijving

Begroting 2022 (na wijziging)

Rekening 2022

Lasten

Personeelskosten / personeel van derden

6.836

6.905

Energiekosten

82

106

Belastingen

9

1

Leveringen en diensten derden

4.025

3.820

Dotatie voorziening onderhoud

231

231

Kapitaallasten

700

707

Totaal lasten

11.884

11.771

Baten

Vergoedingen voor personeel

74

89

Huren

177

165

Leveringen en diensten

-

157

Bijdragen instanties / overig

74

116

Totaal baten

325

526

Saldo

11.559

11.245

Overheadpercentage (landelijke norm)

11,4%

12,1%

Overheadpercentage (gemeentelijke norm)

72%

73%

De wet geeft een kengetal voor vergelijkingen van programma's of taakvelden

In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in de programma's in de programmaverantwoording. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage volgens de landelijke norm op bij de totale lasten van de (deel)programma’s.

We gebruiken een ander kengetal voor bijdragen binnen kostprijzen

Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage volgens de gemeentelijke norm is 73% (2021: 67%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten, want het is gerelateerd aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).

We hebben kredieten voor investeringen in onze overhead

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2021

Besteed in 2022

Restant krediet

Bedrijfsauto's elektrisch

2018

180

-

-

180

Biometrie

2020

105

-

-

105

Herinrichting kantooromgeving

2020

485

-

-

485

Keukeninrichting

2020

70

-

-

70

Vergaderruimten

2020

35

35

-

-

Vloerbedekking

2020

34

34

-

-

Koeling in MER

2020

26

-

-

26

Investeringen Overhead

936

70

-

Dekking projectkosten uit reserves

Naast de jaarlijkse budgetten gebruiken we ook reserves binnen de bedrijfsvoering. Dat ziet u hieronder:

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Derving Nuondividend

basis begroting

Bestemmingsreserve Derving Nuon dividend

230

Huisvesting (gemeentehuis)

basis begroting

Bestemmingsreserve Gemeentehuis

150

Vrijval Iza gelden (20jr)

basis begroting

Bestemmingsreserve Gemeentehuis

12

Huisvesting (gemeentewerf Hengelo)

basis begroting

Bestemmingsreserve Gemeentehuis

15

Invoering financieel pakket

R 22-06-2022

Algemene reserve

40

Invoering functiewaarderingssysteem

R 22-06-2022

Algemene reserve

32

Beschikking reserves Overhead

-

479