We gebruiken drie soorten voorzieningen

Voorzieningen

Saldo begin jaar

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

Saldo einde jaar

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.285

541

299

1.526

Onderhoud sportaccommodaties

1.436

324

153

1.607

Egalisatievoorzieningen

2.721

864

452

-

3.133

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

1.574

-

99

106

1.369

Wachtgeld wethouders

-

36

36

-

Pensioen wethouders

2.586

682

59

507

2.702

Ontmanteling en ruimen drugslab

115

-

115

-

Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

500

221

721

-

Risicovoorzieningen

4.774

939

309

1.334

4.071

Re-integratietrajecten

102

22

13

110

Afvalstoffenheffing, egalisatie

-

457

-

457

Afvalstoffenheffing, vervangingsinvesteringen

-

220

219

1

Riolering, vervangingsinvesteringen

1.393

728

1.998

123

Afkoopsommen onderhoud graven

2.512

332

250

2.595

Reparatie 3e jaar WW

20

13

13

20

Verplichtingen voormalig personeel Delta

199

-

73

126

Verlofsparen

-

5

-

5

Voorziening middelen derden

4.226

1.777

2.565

-

3.437

Totaal voorzieningen

11.721

3.580

3.326

1.334

10.641

Egalisatievoorzieningen 

Voorzieningen Onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties

Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties hebben we voorzieningen ingesteld, bedoeld om het onroerende goed in stand te houden op het oorspronkelijke niveau. Alle kosten van onderhoud die in het meerjarig onderhoudsplan staan, dekken we daaruit. Dotaties (2022: € 864.000) doen we op basis van dat onderhoudsplan. De dotatie is het gemiddelde van wat er voor de planperiode nodig is aan budget en is gebaseerd op de in 2018 opgestelde onderhoudsplanningen. De werkelijke onderhoudskosten van 2022 brachten we ten laste van de voorzieningen. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3.).

Risicovoorzieningen

Voorziening Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

Dit betreft de uit te keren pensioenen aan wethouders van de voormalige gemeenten. Met ingang van 2016 zijn er geen uit te keren wachtgelden meer. We hebben de voorziening aan het eind van het jaar op peil gebracht om aan onze toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij hebben we rekening gehouden met de met de pensioenverhoging per 1 januari 2023. Door een hogere rekenrente kon een deel vrijvallen.

Voorziening Wachtgeld wethouders

De gemeente Bronckhorst kan op grond van de wet APPA wachtgeldverplichtingen voor (oud-)wethouders hebben. Ultimo 2022 heeft onze gemeente geen verplichtingen.

Voorziening Pensioen wethouders

De gemeente Bronckhorst is verantwoordelijk voor de wethouderspensioenen. In 2022 heeft een wethouder zijn pensioenrechten met de daarbij behorende verplichting overgedragen aan onze gemeente. De voorziening hebben we aan het eind van het jaar op peil gebracht zodat we aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Door de hoger rekenrente kon een aanzienlijk deel vrijvallen.

Voorziening Ontmanteling en ruimen drugslab

In 2020 werd een drugslab ontdekt. Voor de kosten van ontmanteling, voor zover niet verhaalbaar, troffen we een voorziening. De ontmanteling en sanering is in 2022 afgerond en de kosten zijn ten laste van deze voorziening gebracht.

Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

Voor verliesgevende grondenexploitaties wordt direct bij het vaststellen van het grondexploitatiecomplex, inclusief de grondexploitatiebegroting, een voorziening getroffen. Op de Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem is bij de herziene exploitatie opzet een verlies van € 721.000 gecalculeerd. Hiervoor hebben we een voorziening getroffen. Normaliter wordt een dergelijke voorziening in de balans gepresenteerd als waardecorrectie op de gronden in exploitatie (voorraden) tenzij de boekwaarde lager is dan de gevormde voorziening. Het surplus wordt dan opgenomen in de voorzieningen. De voorziening is als waardecorrectie in mindering op de voorraden (gronden).

Voorziening middelen derden

Voorziening Re-integratietrajecten

Via de salarisadministratie houden we een premie voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) in op het salaris van de medewerkers. Deze premie storten we in deze voorziening en is bestemd voor re-integratietrajecten.

Voorziening afvalstoffenheffing; egalisate, vervangingsinvesteringen
De afvalstoffenheffing is in 2021 afgesloten met een overschot. Bij de bestemming van het resultaat zijn deze middelen gestort in de voorziening afvalstoffenheffing egalisatie en voorziening afvalstoffenheffing vervangingsinvesteringen. In 2022 hebben we voor € 219.000 aan vervangingen in milieuparkjes ten laste van de voorziening gebracht

Voorziening riolering

Bij het vaststellen van de tarieven houden we rekening met toekomstige vervangingsinvesteringen. Hierdoor wordt een gelijkmatige stijging van het tarief voor rioolheffingen bereikt. De reserveringsbedragen voor vervangingsinvesteringen voegen we toe aan deze voorziening en de werkelijke vervangingsinvesteringen worden hieruit gedekt.
In 2022 is € 728.000 toegevoegd en voor vervangingsinvesteringen een bedrag van € 1.998.000 ten laste van de voorziening gebracht.

Voorziening Afkoopsommen onderhoud graven

Het onderhoud van graven kan worden afgekocht. De afkoopsommen (€ 257.000) storten we in deze voorziening als zijnde vooruitontvangen bedragen. Hiertegenover staat een vrijval van € 250.000 ter dekking van de onderhoudskosten in de (jaarlijkse) exploitatie. Aan rente voegden we € 75.000 toe. 

Voorziening reparatie 3e jaar WW

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016-2017 is afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, wordt vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie geheven waarmee gemeenten zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De geïnde premie storten we in deze voorziening en eventuele uitkeringen worden hieruit bekostigd.

Verplichtingen voormalig personeel Delta

In 2021 is de gemeenschappelijke regeling van het werkvoorzieningsschap Delta geliquideerd. Gemeente Bronckhorst fungeert als penvoerder voor de resterende financiële verplichtingen. Voor de afwikkeling van nog lopende personele verplichtingen hebben wij uit de liquidatie een uitkering ontvangen waaruit de verplichtingen worden betaald.

Verlofsparen
 
Vanaf 2022 is het mogelijk om, door aanpassing van de CAO-gemeenten, bovenwettelijke verlofuren te sparen. Voor de hieruit voortvloeiende verplichting hebben wij een voorziening getroffen.