iconWat heeft het gekost

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 na wijzigingen

Rekening 2022

Lasten:

2A Passend wonen

2.277

1.592

6.487

2.143

2B Aantrekkelijke leefomgeving

25.568

25.512

28.610

29.420

Totaal lasten:

27.844

27.104

35.097

31.563

Baten:

2A Passend wonen

2.274

1.693

6.678

2.165

2B Aantrekkelijke leefomgeving

7.303

6.087

8.239

10.905

Totaal baten:

9.577

7.781

14.918

13.070

Saldo:

2A Passend wonen

-2

102

191

23

2B Aantrekkelijke leefomgeving

-18.265

-19.425

-20.370

-18.515

Saldo totaal:

-18.268

-19.323

-20.179

-18.492

Financiële afwijkingen

2A PASSEND WONEN

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

8-2_ Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

-479

N

8-3_ Wonen en bouwen

311

V

Totaal 2A

-168

N

2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Verschil begr.na wijz. / rekening 2022

V / N

0-3_ Beheer overige gebouwen en gronden

204

V

1-1_ Crisisbeheersing en brandweer

685

V

1-2_ Openbare orde en veiligheid

79

V

2-1_ Verkeer en vervoer

-239

N

2-2_ Parkeren

-1

N

2-5_ Openbaar vervoer

-43

N

4-1_ Openbaar basisonderwijs

1

V

4-2_ Onderwijshuisvesting

116

V

4-3_ Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-71

N

5-1_ Sportbeleid en activering

138

V

5-2_ Sportaccommodaties

34

V

5-3_ Cultuur-presentatie, productie, particip

32

V

5-4_ Musea

-1

N

5-5_ Cultureel erfgoed

-28

N

5-6_ Media

-33

N

5-7_ Openbaar groen en (openlucht)recreatie

240

V

7-2_ Riolering

425

V

7-5_ Begraafplaatsen en crematoria

-35

N

8-1_ Ruimtelijke ordening

352

V

Totaal 2B

1.856

V

Een toelichting op de financiële afwijkingen geven we in de taakveldenrekening. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming na wijziging en realisatie. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Investeringsplan

Omschrijving

Jaar

Krediet

Besteed t/m 2021

Besteed in 2022

Restant krediet

Vervanging instructieruimtes brandweer

2021

28

-

-

28

Reconstructie Dorpstraat Halle

2019

190

33

155

2

Reconstructie Bloemenbuurt Zelhem

2021

550

10

133

406

Reconstructie Oltmansstraat Steenderen

2021

700

-

102

598

Rode fietsstroken Drempt en Laag Keppel

2021

250

240

10

-

Herinrichting Marktplein Steenderen

2022

875

-

7

868

Voortgezet onderwijs Vorden

-

-

617

-617

Grond Voortgezet onderwijs Vorden

2023

620

-

570

50

Renovatie kantine Sporthal Jebbink Vorden

2022

58

-

58

-

Afkoppelen

2019

619

371

70

177

Vervanging vrijvervalriolering

2020

655

304

272

79

Verbetering vrijverval riolering

2020

101

21

54

26

Renovatie gemalen en drukr. mechanisch

2020

419

99

315

5

Afkoppelen

2020

110

-

-

110

Vervangen vrijvervalriolering

2021

589

-

74

515

Renovatie gemalen en drukr. mechanisch

2021

402

-

20

382

Renovatie gemalen en drukr. civiel

2021

18

9

9

-1

Renovatie IBA's

2021

28

-

21

7

Afkoppelen

2021

246

-

-

246

Vervangen vrijvervalriolering

2022

535

-

-

535

Verbeteren vrijvervalriolering

2022

101

-

7

94

Renovatie gemalen en drukr. mechanisch

2022

317

-

-

317

Renovatie gemalen en drukr. Electro

2022

177

-

-

177

Renovatie gemalen en drukr. civiel

2022

24

-

-

24

Renovatie IBA's

2022

28

-

14

14

Afkoppelen

2022

246

-

-

246

ICT toepassingen Omgevingswet

2020

65

26

12

28

Aankoop station Vorden

2021

359

371

2

-14

Aankoop Stacaravans - OVO

2022

225

-

182

43

Materieel buitendienst, afgesloten kredieten

div.

588

-

720

-133

Materieel buitendienst, lopende kredieten

div.

200

-

-

200

Investeringen Programma 2

9.323

1.484

3.426

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving

Besluit

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Bovenwijkse voorzieningen

R 20-10-2022

BR Bovenwijkse voorzieningen

39

Invoering omgevingswet, implementatiekosten

R 22-06-2022

Algemene reserve

428

Onderhoud bomen

R 22-06-2022

Algemene reserve

445

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

R 22-06-2022

Algemene reserve

100

Verkeersaanpassingen Hummeloseweg

R 20-10-2022

Algemene reserve

100

Voorbereidingskosten VO school Vorden

R 22-06-2022

Algemene reserve

65

Haalbaarheidsonderzoek IHP

R 22-06-2022

Algemene reserve

60

Beschikking reserves Programma 2

139

1.098