iconWe nemen deel in vennootschappen en coöperaties

We nemen deel in bedrijven als aandeelhouder. We kunnen invloed uitoefenen via de vergadering van aandeelhouders. We hebben aandelen in zes ondernemingen, waarbij we bij twee ook dividend ontvingen (Alliander en BNG).

Amphion

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Beschikbaarheid van een cultureel centrum in de gemeente Doetinchem ter bevordering van het culturele leven in Oost-Gelderland.

Partijen

De gemeenten Doetinchem,Montferland, Bronckhorst en Oude IJsselstreek

Vertegenwoordiging

In de raad van Commissarissen zitten geen bestuurders van aandeelhoudende gemeenten. Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Waarde van het pand en bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille.

Onderwerpen

De gemeente Doetinchem heeft de individuele culturele organisaties Amphion, Muziekschool Oost-Gelderland en de Gruitpoort samengebracht in Cultuurbedrijf Amphion. De verschillende organisaties zijn binnen deze samenwerking zelfstandige entiteiten. Binnen deze entiteiten is de gemeente Bronckhorst als aandeelhouder aan de theaterzaal Amphion verbonden. Als vervolg van het fusietraject vindt er een onderzoek plaats in 2023 vanuit bedrijfsvoering of de verschillende entiteiten in één organisatie te brengen.

Rapportages

Geen

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Aantal aandelen

42

42

42

Nominale waarde (x € 1)

19.059

19.059

19.059

Ontvangen dividend

-

-

-

Dividend per inwoner

0,00

0,00

0,00

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (Agem)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Opwekking van duurzame energie in de Achterhoek aanjagen (energietransitie) en daarmee ook geld en werkgelegenheid in de Achterhoek houden.

Partijen

Van de coöperatie zijn acht Achterhoekse gemeenten lid en 15 lokale energiecoöperaties. Van de energiecoöperaties komen er vier uit Bronckhorst. De coöperatie is 100% aandeelhouder van AGEM Holding BV. Dat is weer 100% aandeelhouder van AGEM Levering BV, AGEM Ontwikkeling BV en Achterhoeks Energieloket BV. Van AGEM Gemeentelijke Energie BV zijn acht Achterhoekse gemeente aandeelhouder

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

Wanneer het verdienmodel van Agem tot onvoldoende resultaten leidt en Agem stopt, gaat de startinbreng van € 105.353 verloren.

Onderwerpen

Agem levering werd eind 2021 geconfronteerd met het faillisement van energiebedrijf Anode. Zij heeft een nieuwe leverancier gevonden, Streekenergie via EnergieVanOns. Verder had Agem ontwikkeling te maken met de netcongestie en veel weerstand bij projecten met energieopwekking, waardoor projecten moeizaam verliepen en langer duren. Het aanjaagfonds (ontwikkelfonds via Energiesamen) is in 2022 van start gegaan.

Rapportages

Begroting, jaarplan en jaarstukken

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Aantal aandelen

nvt

nvt

nvt

Nominale waarde (x € 1)

-

-

-

Ontvangen dividend

-

-

-

Dividend per inwoner

0,00

0,00

0,00

Circulus

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval.

Partijen

De gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Brummen, Doesburg, Lochem, Voorst, Zutphen en Bronckhorst

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder A.R. Peppelman
Portefeuillehoudersoverleg: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

Risico's zijn beperkt. De aandeelhoudersvergadering kan om financiele redenen besluiten geen dividend uit te keren

Onderwerpen

In 2022 is (over 2021) geen dividend uitgekeerd door hoge investeringen en daardoor afnemende solvabiliteit.In december 2022 heeft de aandeelhoudersvergadering een voorstel aangenomen over de vijfjaarlijkse herschikking van de aandelen (verhouding naar aantal inwoners). Van onze 847 aandelen hebben we er 74 verkocht (tegen nominale waarde van € 1,00)

Rapportages

Begroting, jaarplan, kwartaalrapportages en jaarstukken.

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Aantal aandelen

847

847

773

Nominale waarde (x € 1)

847

847

773

Ontvangen dividend

-

-

-

Dividend per inwoner

0,00

0,00

0,00

Alliander

Programma

AD Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Arnhem

Doelstelling en belang

Aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit. De taken zijn wettelijk bepaald omdat onze samenleving sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van energie.

Partijen

De provincies Gelderland en Noord-Holland, BV Falcon en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk 75% van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders.

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder A.R. Peppelman Portefeuillehouder: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting. Daarnaast sinds eind 2021 ook onze reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander ter hoogte van € 2.386.341 en de rente daarover. (raadsbesluit van 25 november 2021).

Onderwerpen

Alliander staat voor grote investeringen. Om het eigen vermogen te versterken hebben de aandeelhouders eind 2021 een obligatielening verstrekt ter hoogte van € 600 miljoen in totaal. In 2022 werd voor het eerst gesproken over een mogelijke deelname door de Staat in het aandelenkapitaal van Alliander. In 2023 wordt naar verwachting het afsprakenkader hiervoor vastgesteld.

Rapportages

Tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Aantal aandelen

539.973

539.973

539.973

Nominale waarde (x € 1)

2.699.865

2.699.865

2.699.865

Ontvangen dividend

370.255

394.000

399.070

Dividend per inwoner

10,26

10,98

11,06

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Programma

AD Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Behouden van een belangrijk marktaandeel in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en rendement voor de aandeelhouders.

Partijen

De Staat is houder van 50% van de aandelen, de andere 50% is van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder A.R. Peppelman

Risico's

Verlies van de excellente kredietwaardigheid, scherpe inkooppositie en effectieve bedrijfsvoering. Bij een eventuele liquidatie van het bedrijf, verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en dividend.

Onderwerpen

In 2022 is verder gegaan met de uitvoering van haar strategie ‘Ons Kompas Naar Impact’. De financiering van de transities bij de klanten helpt om gezamenlijk maximale maatschappelijke impact te realiseren. Om het strategische partnerschap met klanten te versterken, is besloten tot een aanpassing van de commerciële organisatie.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Aantal aandelen

72.384

72.384

72.384

Nominale waarde (x € 1)

180.960

180.960

180.960

Ontvangen dividend

131.015

165.000

165.036

Dividend per inwoner

3,63

4,60

4,57

Vitens

Programma

AD Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Gezonde (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Partijen

Gemeenten en provincies (in totaal 111 aandeelhouders)

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder A.R. Peppelman Portefeuillehouder: wethouder W.J.G. Pelgrom.

Risico's

Bij een eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en dividend.

Onderwerpen

Veel innovaties staan op stapel o.a. door klimaatveranderingen en veiligheid (ICT investeringen). Extra investeringen zijn nodig voor de grotere (zakelijke) vraag naar drinkwater en aantal aansluitingen. Ook de vervangingsinvesteringen (m.n. leidingen) zijn groot in de nabije toekomst.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Aantal aandelen

21.362

21.362

21.362

Nominale waarde (x € 1)

21.362

21.362

21.362

Ontvangen dividend

-

-

-

Dividend per inwoner

0,00

0,00

0,00