iconDeelprogramma 2A PASSEND WONEN

Bestuurlijke trekker:

Emmeke Gosselink

Ambtelijke trekker:

Hettie van den Brink

Wat deden we in 2022 om de maatschappelijke doelen te bereiken?

We gingen voor de juiste woning op de juiste plaats

Inleiding

Er is grote krapte op de woningmarkt. Door de hoge prijzen van koopwoningen en stijgende energielasten staat de betaalbaarheid van wonen onder druk. We zien ook een toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Gemeente Bronckhorst heeft de ambitie om 1.700 tot 2.200 in de periode 2020 tot 2030 toe te voegen, met focus op realisatie van betaalbare koop- en (sociale) huurwoningen. Door vergrijzing en gezinsverdunning is er behoefte aan kleinere woningen. Daarnaast bieden we ook ruimte voor doorstromers en nieuwe (collectieve) woonvormen. We bouwen naar behoefte, sturen op kwaliteit en streven naar een goed evenwicht tussen inbreiding en uitbreiding. Het gaat hierbij om zowel transformatie van bestaand vastgoed als nieuwbouw. We zoeken naar koppelkansen met andere opgaven, zoals het vitaal houden van de centra en het buitengebied. De grootste opgave ligt echter in de bestaande woningvoorraad, die nog voor een groot deel duurzaam en toekomstbestendig moet worden gemaakt.

Resultaten

We realiseerden voldoende duurzame en vernieuwende woningbouwinitiatieven

We verruimden de mogelijkheden voor woningbouw in het buitengebied en wezen vijf grotere uitbreidingslocaties aan om de woningbouw te versnellen. Ook stelden we voor de locaties in Zelhem en Hengelo projectleiders aan, maakten we startnotities en namen we omwonenden mee in het proces. We startten in Hummelo met een gebiedsaanpak, waarbij we samen met stakeholders en inwoners onderzochten waar woningbouw het beste kan plaatsvinden. Met de corporaties zochten we naar geschikte locaties waar we extra permanente sociale huurwoningen en flexwoningen kunnen bouwen. We zetten gemeentelijke locaties in de markt voor woningbouw, zoals de Vordering in Vorden en de Mammoet in Velswijk. Het woonbeleid werd herzien in 2022 en ook de VAB-locaties (wonen in het buitengebied) kwamen ter sprake. We rondden de lopende CPO’s nagenoeg af, Steenderen leverden we op in 2022. Ook investeerden we in het zichtbaar maken van processen, projecten en resultaten in de communicatie met de inwoners en stakeholders. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwsbrief ‘Wonen in Bronckhorst’ en de gemeentelijke website waarop onder andere allerlei relevante informatie en de besluitvormingsstukken worden geplaatst. Ook voegden we een digitale kaart toe met de woningbouwprojecten in verschillende fases.
De daadwerkelijke realisatie van woningen blijft nog achter bij de vraag. In 2022 werden er 28 woningen gebouwd. Echter, we vergunden veel plannen in de voorbereiding, waardoor er nog veel woningen in de pijplijn zitten die gerealiseerd zullen worden. Versnelling van de woningbouw blijft een onderwerp van de nieuwe Regionale Woonagenda, die is opgesteld in opdracht van de thematafel Wonen en Vastgoed. We bereidden een regionale woondeal voor met provincie en Rijk, waarin we afspraken opnamen over het aantal te realiseren woningen en het aandeel betaalbare woningen. Ook stond hierbij het agenderen van de problematieken van woningbouwontwikkeling in een plattelandsomgeving en de opgaven waar wij ruimtelijk voor staan centraal.

We handelden woningbouwinitiatieven snel en adequaat af

Door de hoeveelheid woningbouwaanvragen en beperkte capaciteit, prioriteerden we in de behandeling van aanvragen. Er is een grote inspanning geleverd en er zijn nieuwe mensen aangetrokken om de achterstanden weg te werken en wachttijd terug te dringen. Inmiddels is de wachttijd van plannen verkort met enkele maanden. In 2022 zijn 80 aanvragen in behandeling genomen en 33 plannen goedgekeurd.
We stimuleren externe partijen om de juiste woning op de juiste plaats te realiseren. In samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) en ontwikkelaars waren we in de kleine kernen actief om locaties te ontwikkelen voor de concrete woonbehoefte. Daarnaast werkten we bij meerdere inbreidingslocaties, in verschillende kernen, actief samen met initiatiefnemers om te komen tot een goed woningbouwplan.

We maakten wijken leefbaarder en toekomstbestendig

Inleiding

We hebben in Bronckhorst woningen en wijken van 40 tot 60 jaar oud die nog niet verduurzaamd zijn en onvoldoende passen bij de woonwensen. Ook corporaties hebben veel sociale huurwoningen die toe zijn aan groot onderhoud. Vaak liggen er opgaven in zowel het sociale als fysieke domein.

Resultaat

We maakten dorpen en buurten toekomstbestendig en verbeterden de leefbaarheid

Samen met de woningcorporaties zijn we aan de slag in de Bloemenbuurt in Zelhem en stadje Bronkhorst om deze aardgasvrij-ready te maken. Daarover leest u meer bij 'energietransitie' in deelprogramma 3B Duurzaamheid. We hebben gesproken met diverse dorpsbelangenorganisaties en de woningcorporaties over de leefbaarheid en eventuele maatregelen die nodig zijn om deze te verbeteren. Leningen vanuit Toekomstbestendig Wonen werden via het Agem Energieloket en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beschikbaar gesteld. We verstrekten aan 99 inwoners een lening met een totaalbedrag van € 894.664.

Indicatoren

Lokale indicator

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Real. 2021

Doel 2022

Real. 2022

Doel 2023

Doel 2024

Wonen

Leegstandspercentage in de woningvoorraad

Regionale Woningmarkt monitor rapportage

2,2% (2021: 2,1%)

2018

2,8%

max 2%

*

max 2%

**

Waardering buurt en kwaliteit van de woning

AWLO

8

2018

8,1

8

8,1***

8

8

Het aantal aangesloten huishoudens "veilig thuis in de Achterhoek" neemt maximaal 50% af

project leefsamen

Pilot is afgerond en heeft vervolg gekregen bij de woningcorporaties. Als gemeente hebben we hier geen invloed op. De indicator komt daarmee te vervallen.

Uitbreiding woningvoorraad (netto toename aantal woningen (aantal gereed gemelde woningen minus gesloopte en samengevoegde woningen))

Gemeentelijk datasysteem

-

2019

102

100

38****

120

120

Aanbod sociale huurwoningen in het bezit van woningcorporaties

Gemeentelijk datasysteem

2848

2019

2876

2860

2694

2880

2900

*In monitor wordt leegstand niet meer meegenomen i.v.m. nieuwe regionaal beleid en prioriteitstelling

**Geen prioriteit; ontwikkelingen woningmarkt (inzet op indicator niet in verhouding met wat het oplevert).

***Onderzoek eens per drie jaar (geen nieuwe waarde)

****Zie toelichting tekst in het jaarverslag

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Gelderland 2021

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

ABF 2021

4,7

5,8

1,9

8,4

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-02-2023

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact (niet) financieel)

Omgeving - Anticiperen op demografische ontwikkelingen.

Het (in het verleden) schrappen van woningbouwplannen door demografische ontwikkelingen. Dit komt voort uit een dossier van 2010.

Financieel - Extra kosten voor de gemeente.

50%

€ 1.000.000

-

Organisatie - Verslechterde economische vooruitzichten.

Minder legesopbrengsten dan geraamd.

Financieel - Begrotingstekort.

50%

€ 250.000

-