iconBalans

ACTIVA

2022

2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

- investeringen met economisch nut

42.762

43.363

- investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

9.669

11.524

- investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

2.990

2.243

- in erfpacht

Financiële vaste activa

- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

260

260

- kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

46

46

- leningen aan deelnemingen

2.386

2.386

- overige langlopende geldleningen

9.204

9.257

Totaal vaste activa

67.316

69.078

Vlottende activa

Voorraden

- onderhanden werk waaronder bouwgronden in exploitatie

-133

164

- gereed product en handelsgoederen

902

1.128

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- vorderingen op openbare lichamen

5.824

5.233

- rekening-courantverhouding met het Rijk

20.124

18.704

- overige vorderingen

3.084

3.013

Liquide middelen

- kas- en banksaldi

329

268

Overlopende activa

- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

6.030

1.759

Totaal vlottende activa

36.160

30.270

Totaal generaal

103.476

99.348

Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat

-

-

PASSIVA

2022

2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve

25.869

19.171

- bestemmingsreserves

32.574

31.687

- gerealiseerde resultaat

8.745

9.424

Voorzieningen

10.641

11.721

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

- onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

12.797

13.843

- waarborgsommen

8

8

Totaal vaste passiva

90.633

85.853

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

- overige schulden

8.147

8.831

Overlopende passiva

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.989

1.808

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2.706

2.856

- overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende passiva

12.843

13.495

Totaal generaal

103.476

99.348

Borg- en garantiestellingen

39.803

40.900