iconDe budgetten voor grondexploitatie

Actieve grondexploitaties zijn de exploitaties waarbij de gemeente het initiatief heeft bij de gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt actief grond getransformeerd tot bouwgrond. Dat transformeren kost geld en loopt via de gemeente. Door de verkoop van de bouwgrond die daaruit ontstaat komen er inkomsten tegenover de gemaakte kosten. Hieronder wordt het verschil tussen de kosten en opbrengsten beschreven.

Grondexploitaties voor bedrijfsgebieden

Voor het realiseren van bedrijfskavels zijn we actief in de hieronder genoemde grondexploitaties.

Vinkenkamp Zelhem

Na aftrek van gemaakte kosten verwachten we uit kavelverkoop Vinkenkamp in Zelhem een positief resultaat van € 432.000.

Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Daarvoor bereidden we de programmalijnen binnen het Omgevingsprogramma Werklocaties voor.

Vrijgekomen accommodaties

We hadden in 2022 voor de voormalige schoollocaties de Bongerd in Hoog-Keppel en de Mammoet in Velswijk circa € 72.000 aan projectkosten. Deze kosten vangen we op uit de toekomstige opbrengsten. Die komen in 2023 of 2024.

CPO-jongerenhuisvesting 

We verkochten de laatste zeven kavels in Steenderen, Hierbij pasten we een korting op de grondprijs toe. We gaven deze korting omdat tijdens de grondwerkzaamheden allerlei verborgen gebreken boven water kwamen zoals achtergebleven fundamenten. De aanvullende kosten zijn door ons kwijtgescholden in de vorm van een korting op de grondprijs. Er kwam daardoor een verlies op het project van € 210.000. Het gehele project van het CPO-jongerenhuisvesting kwam toch uit op een positief resultaat van € 155.000.

Industriepark Zelhem
Op basis van de nieuwste inzichten en onderhandelingsresultaten is een betere prognose te geven van het te verwachten financiële resultaat van het transformatieproces. Vanwege kostenstijgingen voor bouw-en woonrijpwerkzaamheden alsmede een hogere verwervingsprijs voor de laatste benodigde bedrijfskavel-transformatie, is het resultaat licht negatiever geworden. Naar verwachting loopt het tekort dat overblijft voor de gemeente op naar € 721.000, in plaats van het eerder geprognosticeerde tekort van € 500.000. een toename van het tekort van € 211.000. De provincie doet ook een bijdrage van € 500.000. Het totale tekort komt uit op € 1.210.000.

Voor deze verhoging hebben we een aanvullende voorziening getroffen.

Risicoprofiel van onze grondexploitatie

Door de kleine omvang, de relatief lage boekwaarde en de nog te maken kosten ten opzichte van de opbrengst hielden de grondexploitaties een laag risicoprofiel.