Onze overlopende activa kent vooral nog te ontvangen bedragen voor belastingen en zorgkosten waarvoor nog geen zorg is geleverd.

Overlopende activa

Boekjaar

Voorgaand boekjaar

te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen

overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

- transitoria; nog te ontvangen bedragen

4.917

1.336

- transitoria; vooruit betaalde bedragen

1.113

423

Totaal overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

6.030

1.759

Totaal overlopende activa

6.030

1.759

Het nog te ontvangen bedrag heeft betrekking op het nog in rekening te brengen gemeentelijke heffingen waaronder het variabele deel van de afvalstoffenheffing en de toeristenbelasting (€ 1.018.000), betaalde zorgkosten waarvoor in 2022 nog geen zorg is geleverd (€ 1.407.000)1), de vergoeding voor verpakkingsafval (€ 200.000) en nog te ontvangen bijdragen diverse woningbouwprojecten (€ 150.000).

De vooruitbetaalde bedragen bestaan voor € 692.000 vooraf over januari 2023 betaalde zorgkosten en voor € 420.000 overigen voor 2023 betaalde kosten.

1) Aan zorgaanbieders is een minimale afname vergoeding gegarandeeerd. Indien deze niet wordt bereikt zal er een afrekening tussen de verschillende gemeenten plaatsvinden. De omvang van deze afrekening is pas bekend in juli 2023.